ᒉᒥᔅ ᒍᓐᔅ (ᒥᓯᐧᐁ ᑲᑭᑫᓐᑕᑯᓯᑦ ᐅᒪᔥᑭᑯ)

ᑲᑎᐸᑐᑕᒃ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐧᐊᐧᐃᔦᔭᐱᑯᓐ ᑲᐊᐸᒋᑐᑦ ᑲᓂᒥᑦ

ᒉᒥᔅ ᒍᓐᔅ (ᒥᓯᐧᐁ ᑲᑭᑫᓐᑕᑯᓯᑦ ᐅᒪᔥᑭᑯ) ᐸᐸᐧᐃᓐᑕᒪᑫ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᐅᐸᐸᓂᒥᑕᒪᐧᐊᓐ ᑌᑎᐸᐃ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓂᒃ. ᒪᒥᑲᐧᐁᓐᑕᓐ ᑲᐧᐃᓐ ᑭᓂᔑᑫᔭᓯᓐ ᑲᔦ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑕᐧᑲᓐ ᑕᓱᑭᔑᑲ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐸᑯᓭᓂᒧᐧᐃᓐ ᓯᐱᓯ ᓇᑐᑕᒧᐧᐃᓐ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ -ᒉᓐᐧᐁᕆ ᑭᓯᔅ 18, 2021

ᑲᑭᑎᐸᒋᒧᐧᐊᑦ ᒣᔾ ᑲᑦ ᑲᔦ ᑲᕐᓪ ᑕᓪᑎᓐ

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Keith Secola – June 29, 2022

Watch the June 29 NAN Hope Through Music performance featuring Keith Secola.

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Ira Johnson – June 22, 2022

Watch the June 22 NAN Hope Through Music performance featuring Ira Johnson for an hour of cool country blues and rock..

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Everett Levi Morrison – June 15, 2022

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Elmer Atlookan – June 8, 2022

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Latoya Pemmican and Singer/Songwriter Sara Kae – June 1, 2022

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Randall C Crowe – May 25, 2022

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Arden Bruyere – May 18, 2022

(Past Event) NAN Hope Through Music Featuring Waylon Gagnon – April 27, 2022

(Past Event) April 2022 NAN Hope Giveaway – 5 Nintendo Switches