Past Events

ᒉᒥᔅ ᒍᓐᔅ (ᒥᓯᐧᐁ ᑲᑭᑫᓐᑕᑯᓯᑦ ᐅᒪᔥᑭᑯ)

ᑲᑎᐸᑐᑕᒃ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐧᐊᐧᐃᔦᔭᐱᑯᓐ ᑲᐊᐸᒋᑐᑦ ᑲᓂᒥᑦ

ᒉᒥᔅ ᒍᓐᔅ (ᒥᓯᐧᐁ ᑲᑭᑫᓐᑕᑯᓯᑦ ᐅᒪᔥᑭᑯ) ᐸᐸᐧᐃᓐᑕᒪᑫ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᐅᐸᐸᓂᒥᑕᒪᐧᐊᓐ ᑌᑎᐸᐃ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓂᒃ. ᒪᒥᑲᐧᐁᓐᑕᓐ ᑲᐧᐃᓐ ᑭᓂᔑᑫᔭᓯᓐ ᑲᔦ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑕᐧᑲᓐ ᑕᓱᑭᔑᑲ.

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᐸᑯᓭᓂᒧᐧᐃᓐ ᓯᐱᓯ ᓇᑐᑕᒧᐧᐃᓐ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ -ᒉᓐᐧᐁᕆ ᑭᓯᔅ 18, 2021

ᑲᑭᑎᐸᒋᒧᐧᐊᑦ ᒣᔾ ᑲᑦ ᑲᔦ ᑲᕐᓪ ᑕᓪᑎᓐ

(Past Event) April 2022 NAN Hope Giveaway – 5 Nintendo Switches