ᑲᑕᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ

Language

Cree
Oji-Cree

NAN HOPE Program

ᒣᐅᔕ ᑲᑭᐱᓇᓄᑲᑌᒃ

ᑭᐃᔑᐱᐃᑫᐸᓐ ᓂᑕᒻ ᑲᑭᐅᔑᐱᐊᑭᐸᓐ ᐯᔑᑯᐱᐳᓐ ᐅᑎᐸᒋᒧᓂᑫᐧᐃᓂᐧᐊ ᑫᑯᓇᓐ ᑫᐊᔭᐧᑲᒥᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᑭᓐ ᑲᐸᒥᓇᒧᐧᐊᑦ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ (1984),“ᑲᐧᐃᓐ ᐁᑕᑯ ᒋᑭᒋᓀᑕᐧᑲᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐸᑎᐧᓇ ᐃᔑᓭ ᐁᐅᒋ ᓀᐱᒋᐧᐊᓂᒋᑲᑌᒃ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᓐᑎᓂᑲᑌᒃ ᐊᐸᒋᑕᑲᓐ, ᑲᑭᑌᓐᒋᑲᑌᓂᒃ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑯᐧᐃᓐ ᐧᐊᐸᓐᑎᓂᐧᐁᒪᑲᓐ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᐁᑲᓇᑌᑕᑯᒋᑲᑌᒃ ᑲᔦ ᑲᐃᔑᐸᐯᔑᑯ ᐱᒪᑎᓯᓇᓂᐧᐊᒃ."ᑲᑭᓇ ᐯᒪᑎᓯᑦ ᐅᑕᔭᓐ ᒪᔥᑲᐧᐃᓯᐧᐃᓐ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑯᐧᐃᓐ ᒋᑭᑌᓐᑕᐧᑲᓂᒃ, ᑲᔦ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᒋᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᓂᒃ, ᐃᑭ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᐧᐊᑦ.

ᐅᐅᒪ ᑕᔥ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒥᓄᔭᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᑐᒡ ᑫᑯᓇᓐ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ (“ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐸᑯᓭᓂᒧᐧᐃᓐ”) ᑭᐅᒋᐅᓇᒋᑲᑌ ᒋᒪᔥᑲᐧᐊᒋᑲᑌᑭᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓇᓐ ᒋᑫᒋᓇᐧᐁᑕᒧᐧᐊᒡ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᐁᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᓂᑭᓐ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑯᐧᐃᓂᐧᐊ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᐅᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ. ᒥᓇᐧᐊ ᑕᔥ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐸᑯᓭᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓇᓐ ᑭᐅᓇᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᒋᐱᒥᓂᔕᐃᑫᒪᑲᑭᓐ ᑲᑭᐅᒋᐅᓇᑌᑭᓐ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐧᐃᓂᒃ, ᑲᐃᒋᑲᑌᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑯᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑲᔦ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᓇᐧᐁᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑲᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᑭᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ (PIPEDA), ᑕᑯ ᑲᔦ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᓇᐧᐁᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ (PHIPA).

ᐊᐱᒋ ᐅᑭᒋᓀᑕᓇᐧᐊ ᑲᑭᓇ ᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᑲᐸᐸᒥᓯᐧᐊᑦ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑲᑕᒪᑯᐧᐃᓐ ᒋᐱᒥᓂᔕᐃᑲᑌᒃ. ᓂᐸᑭᑎᓂᑎᓱᒥᓐ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᒋᒪᐧᐊᓐᑐᓇᒪᒃ, ᒋᐊᐸᒋᑐᔭᒃ ᑲᔦ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑲᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᐧᑕ ᐁᑕ ᓂᑲᐊᐸᒋᑐᒥᓐ. ᓂᑲᐧᑫ ᓂᓯᑕᐧᐃᓇᒥᓐ ᑲᔦ ᓂᑲᐧᑫᐸᑲᑭᓇᑯᑐᒥᓐ ᑲᐸᒥᓇᒪᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ.

ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ: ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᐃᒋᑲᑌᒃ ᐁᔑᐯᔑᑯᑦ ᐧᐁᓀᓐ ᐅᐧᐃᓐᒋᑲᓱᐧᐃᓐ ᑕᑯ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ (ᑕᐱᔥᑯ, ᐅᐧᐃᓱᐧᐃᓐ, ᐊᐱ ᑲᑭᓂᑕᐧᐃᑭᑦ, ᐊᓐᑎ ᐁᔑᑲᐯᔑᒡ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᑐᐧᐃᓐ), ᐅᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ (ᑕᐱᔥᑯ ᓄᑯᒻ ᐁᓇᐱᓀᑦ, ᒣᐅᔕ ᑲᑭᐱᓇᐱᓀᑦ, ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑐᑲᑯᐧᐃᓐ ᑲᑭᐱᔑᐧᐃᑐᑲᐧᐃᑦ, ᐊᓂᓐ ᐁᔑᓭᑦ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ) ᑫᒪ ᐅᑎᔑᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐅᑎᓀᑕᒧᐧᐃᓐ (ᑕᐱᔥᑯ ᑲᑭᔑᐧᐃᓐᑕᒃ ᐁᓀᑕᒃ, ᐊᓂᓐ ᐁᔑᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒃ ᑫᒪ ᐁᔑᐧᐊᐸᑕᒃ). ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᐧᐃᓐ ᐃᐃᐧᐁ ᐯᔑᐧᑲᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ (ᑕᐱᔥᑯ ᑲᑕᓇᓄᑭᑦ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᑐᐧᐃᓐ), ᑲᐧᐃᓐ ᐧᐃᓐ ᒋᑲᒋᑲᑌᓂᒃ ᑲᒋᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓂᒃ. ᑎᐱᓇᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᐃᔑᑭᑭᓇᐧᐊᒋᐧᐃᒋᑲᑌ ᐃᐃᒪ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᓇᐧᐁᒋᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ, 2004ᒪᑭᐧᔕ ᐃᐃᐧᐁ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑕᑭᐊᔭᑲᐧᐃ ᒥᓄᐱᐃᑲᑌ, ᑲᔦ, ᐁᐃᐧᓇᑌᑭᓐ ᐅᓄ ᐅᓇᑯᓂᑲᓇᓐ, ᐯᔑᐧᑫᒃ “ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ”.

ᐸᑎᓄᐧᐊᒃ ᑲᐊᓄᑭᐊᑭᐧᑕ ᐸᐸᑲᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ, ᒣᐧᑲ ᑕᔥ ᑲᐱᒥᐊᓄᑭᐧᐊᑦ, ᒪᑭᐧᔕ ᑲᐧᐃᓐ ᐊᐱᒋ ᒋᐊᔭᐧᐊᐧᑫᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᓂᓇᐧᐃᑦ ᑲᑲᓇᐧᐁᓐᑕᒪᑫᔭᒃ. ᐅᑯ ᑕᔥ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑯᔭᒃ ᓂᑎᓇᓄᑭᑕᒪᑯᒥᓐ ᑲᓴᑲᑭᐱᐃᑫᐧᐊᑦ, ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑲᒪᒥᓄᐱᐊᒧᐧᐊᑦ, ᐅᑭᑭᑐᑕᒪᑫᒃ, ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑲᐸᒥᓇᒧᐧᐊᑦ, ᑲᑭᓯᓂᑫᐧᐊᑦ, ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᓐ ᑲᐊᓄᑲᑕᒧᐧᐊᑦ, ᔓᓂᔭᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑲᐅᒋᑎᐯᑕᐧᑲᑭᓐ, ᔓᓂᔭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ, ᐊᑕᐧᐁᐧᐃᓇᓐ ᑲᐸᒥᓇᒧᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᓐ ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᐧᐊᑦ. ᑲᐧᐃᓐ ᓂᒥᓇᓯᒥᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᐃᔑᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᑭᓐ. ᓂᑭᐅᓇᑕᒪᑎᒥᓐ ᑲᔦ ᓇᑯᒥᑎᐧᐃ ᐅᔑᐱᐅᑎᓱᐧᐃᓐ.

ᑲᐊᐸᑕᒃ ᑲᔦ ᑲᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ

ᑲᐧᐃᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑕᑕᔑᓐᒋᑲᑌᓯᓄᐧᐊᓐ, ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᑎᒃ ᑫᒪ ᒋᐊᓂᑫᐧᐃᓐᑕᒪᑎᒃ, ᑫᒪ ᐧᐁᑎ ᐸᑲᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐁᑭᐅᓐᒋ ᐃᑭᑐᓯᐧᑲ ᑫᒪ ᐅᔑᐱᐅᑎᓱᓯᐧᑲ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ. ᑭᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᐅᓐᒋᐃᔑᓭᒃ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᐊᓄᑭᐧᐃᐸᒥᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᑕᑐᒋᑲᑌ:

 • ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᒋᐅᒋᒪᔑᑐᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᑫᑯᓐ ᒋᔑᒪᔑᑐᑕᐧᐊᑦ;
 • ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐃᐧᑕ ᐃᓇᐧᐁᒪᑲᓇᒃ, ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ, ᑫᒪ ᐸᐸᔑᓭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᑭᔥᐱᓐ ᐃᔑᓭᒃ, ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐁᐧᐃᑲᐧᑫ ᑭᔑᐱᓇᒃ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ;
 • ᐁᐧᐃᐸᑭᑎᓂᑲᑌᒃ ᐊᓇᐱ ᑲᐧᐃᑎᐸᑯᓂᑦ, ᐁᓇᑐᒪᑲᓂᐧᐃᑦ ᑎᐸᑯᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᒋᔕᑦ;
 • ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐃᐧᑕ ᐊᐱᓄᒋᔑᑭᒪᒃ, ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑭᔥᐱᓐ ᐃᓀᒋᑲᑌᒃ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᐁᓇᓂᓴᓂᓯᑦ, ᑫᒪ ᐁᔑᓇᑯᓯᑦ, ᓇᑕᒪᑯᐧᐃᓐ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᐁᑲᓇᐧᐁᑕᑯᓯᓯᒃ, ᑫᒪ ᐁᐃᓇᑲᓇᒥᑦ, ᐱᔑᐧᑲᒋᑐᑕᑯᐧᐃᓐ (ᑕᑯ ᐱᔑᐧᑲᒋᒪᓯᓇᑭᓱᑯᐧᐃᓐ), ᑫᒪ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐃ ᑲᐧᑲᑕᑭᐃᐧᐁᐧᐃᓐ;
 • ᒋᑎᐸᒋᒥᑦ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᐁᑭᐱᔑᐧᑲᒋᑐᑕᐧᐊᑦ ᑲᐧᐃᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᓂᑦ;
 • ᒋᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ ᑭᒋᐊ ᐁᑲᐧᑲᑕᑭᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᑯᓯᑦ ᑭᒋᐊᐧᐃᑲᒥᑯᒃ; ᑲᔦ,
 • ᑕᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐧᐊᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᐃᔑᓭᒃ ᒋᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌᒃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ (ᑕᐱᔥᑯ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ), ᑭᔥᐱᓐ ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᐧᑲᒃ ᑲᐊᓄᑲᑌᑭᓐ ᑲᐊᔓᐃᐧᐁᒪᑲᑭᓐ ᐊᑯᓯᐧᐃᓇᓐ ᑲᓇᓇᑐᑭᑫᑕᑯᓯᐧᐊᑦ ᒋᑲᐧᑫᑭᐱᑎᓂᑲᑌᒃ ᐊᔓᐃᐧᐁᐧᐃᓐ (ᓂᓐ, ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᔑᑦ, ᑫᒪ ᑯᑕᒃ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᑲᐅᒋᐧᐃᑐᑲᑯᔭᓐ ᑲᑭᒥᑭᑲᑌᓂᒃ ᐁᑭᑭᔥᑲᑯᑦ ᐊᑯᓯᐧᐃᓂ ᑲᐊᔓᐃᐧᐁᒪᑲᓂᒃ)

ᑯᑕᑭᔭᓐ ᑫᑭᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌᒃ ᐧᐃᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᑲᓂᐅᔑᐱᐃᑲᑌᑭᓐ:

ᑲᐃᓇᑯᓂᑲᑌᑭᓐ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐱᒥᓂᔕᐃᑫᐧᐃᓇᓐ

ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᐸᒥᓂᑲᑌᑭᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐅᒋᐅᓇᑯᓂᑲᑌ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᐸᐸᒥᓯᐧᐊᑦ ᑭᒋᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐊᒃ ᐅᐅᒪ ᐅᓐᑌᕆᐅ, ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐊᑦ, ᑲ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐊᑦ, ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐧᐊᑦ ᓂᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᑲᐧᑫᒋᒪᐧᐊᑦ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᐃᔑᐱᒪᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐊᑦ, ᒋᐱᒥᓂᔕᐊᒧᐧᐊᐧᑫᓐ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓂ, 1991. ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᐅᑭᐅᓇᑐᓇᐧᐊ ᐁᒪᔥᑲᐧᐊᑌᓂᑭᓐ ᑲᑲᑕᑌᑭᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓇᓐ. ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓂᐧᐊ ᑭᑲᑌᓂᐧᐊᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐊᐧᐊᑦ, ᑫᒪ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐯᐯᔑᒃ ᑲᐧᐃᒋᑐᐧᐊᑦ ᑫᑯᓐ ᑲᒪᔑᓭᓂᒃ ᑕᐱᔥᑯ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᑲᐃᓇᓄᑲᑌᓯᓄᑭᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ.

ᐅᑭᒪᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᑭᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ
ᑲᑭᓇ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ, ᓇᓇᑲ ᐅᑭᒪᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ (ᑲᓇᑕ ᑲᔭᒥᑕᒪᑫᑦ ᐊᑕᐧᐁᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑲᐊᑭᑕᒪᑫᑦ ᑕᒃᔅ, ᐧᐃᓐᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒪᑫᑦ ᐅᓐᑌᕆᐅ, ᐯᒪᑎᓯᑦ ᐅᒪᔥᑲᐧᐃᓯᐧᐃᓐ ᓇᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒪᑫᑦ, ᑯᑕᑭᔭᓐ) ᐧᐃᓇᐧᐊ ᐃᓇᑯᓂᑲᓱᐧᐊᒃ ᒋᐧᐊᐸᓐᑕᒧᐧᐊᑦ ᓂᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᑲᐧᑫᒋᒪᐧᐊᑦ ᓂᑕᓄᑭᐊᑲᓇᓐ. ᐅᐅᐧᐁ ᑕᔥ ᑲᐃᓇᑌᒃ, ᓂᑲᐊᓄᓇᒥᓐ ᑫᐧᐃᒋᐃᑯᔭᑭᐧᑕ (ᐅᑭᑭᑐᑕᒪᑫᒃ, ᐅᓴᑲᑭᐱᐃᑫᒃ) ᐧᐃᓇᐧᐊ ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑫᑕᒪᑯᔭᒃ ᑲᔦ ᒋᑎᐸᒋᒧᑕᑯᔭᒃ.

ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐧᐃᐧᐊᐸᓐᑕᒃ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐅᑕᔭᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᒋᐧᐊᐸᓐᑕᐃᓐᐧᑕ ᑲᔦ ᑭᑫᓐᑕᒧᐃᓐᐧᑕ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ.

ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᑫᒪ ᑲᑲᓇᐧᐁᓂᒥᑯᐧᐊᑦ ᑕᑭᐃᔑᓭᓂ ᒋᒥᓂᐧᑕ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᓂᒃ, ᑭᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᐃᓀᒋᑲᑌᓂᒃ ᒋᐅᒋᒪᔑᑐᑕᑯᑦ ᑫᒪ ᐁᑲᑕᑌᓂᒃ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐧᐁᓀᓇᒃ ᐃᐃᒪ ᑲᐅᒋᑎᐸᒋᒥᐧᑕ. ᓂᑲ ᑫᒋᓇᐧᐊᑐᒥᓐ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐧᐃᓐ ᒪᔭ ᑲᔦ ᐅᓇᑯᓂᑲᓂᒃ ᐁᐅᒋᓭᓂᒃ ᒋᐧᐊᐸᑕᒃ ᒋᐧᐸ ᒥᓇᑲᓂᐧᐃᑦ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ. ᒥᑕᔥ ᐁᔥᑲᒻ ᐁᔑᐊᓐᑕᐧᐁᒋᑲᑌᒃ, ᒋᐱᑐᐧᐊᑦ ᐅᑭᑭᓇᐧᐊᒋ ᐧᐃᓐᒋᑲᓱᐧᐃᓂᐧᐊ ᑌᐧᐯ ᐧᐃᓇᐧᐊ (ᑕᐱᔥᑯ ᑲᑲᓇᐧᐁᓂᒥᑯᑦ) ᐧᐃᓐ ᐁᐃᓇᑯᓂᑲᓱᑦ ᒋᐅᓀᑕᒪᐧᐊᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᓂᑦ ᑭᔥᐱᓐ ᑲᑭᑐᒋᑫᑕᒪᓱᓯᒃ. ᓂᑲᐊᑭᑕᒪᑫᒥᓐ ᒋᑎᐸᐊᒧᐧᐊᑦ ᑲᐱᐊᓐᑐᔥᑲᒧᐧᐊᑦ.

ᒪᑭᐧᔕ ᓂᑲᑲᐧᑫᒋᒪᒥᓐ ᑲᑭᓇ ᑲᐱᐊᓐᑐᔥᑲᒧᐧᐊᑦ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᒋᐱᐅᔑᐱᐃᑫᐧᐊᑦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᑭᔥᐱᓐ ᑭᑲᔥᑭᑐᓯᐧᐊᒃ ᒋᒥᑲᒪᒃ ᑭᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ, ᓂᑲᐧᐃᑕᒪᐧᐊᒥᓐ ᒋᐧᐸ 30 ᑕᓱᑯᓐ ᑲᔥᐳᓭᒃ, ᑲᔦ ᓂᑲᐧᐃᓐᑕᒥᓐ ᐧᐁᑯᓀᓐ ᑲᑭᐅᓐᒋ ᒥᑭᑲᑌᓯᓄᒃ.

ᑭᔥᐱᓐ ᑌᐧᐯᑕᒃ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᒃ ᐁᑭᐧᐊᓂᐱᐃᑲᑌᓂᒃ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᒃ, ᑕᑭᐃᔑᓭᓂ ᒋᑲᐧᑫᐧᑌᑦ ᒋᑭᒥᓄᐱᐃᑲᑌᓂᒃ. ᒋᐱᒥᓂᔕᐃᑲᑌᓂᒃ ᒪᔭ ᑲᑭᐃᔑᓭᓂᒃ ᑲᔦ ᑲᐧᐃᓐ ᑕᐅᒋᐧᐃᓐᒋᑲᑌᓯᓂ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᑲᐃᓀᓐᑕᒃ. ᓂᑲᑭ ᑲᐧᑫᒋᒪᒥᓐ ᒋᐅᔑᐱᐊᒃ ᒋᓇᑯᑐᑦ ᐊᓐᑎ ᑲᑭᐃᔑᐧᐊᓂᐱᐃᑲᑌᓂᒃ. ᑭᔥᐱᓐ ᑕᔥ ᐊᓐᒋᐱᐃᑲᑌᓂᒃ, ᑕᑭᑭᓇᐧᐊᒋᐱᐃᑲᑌᓂ ᐃᐃᒪ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᒃ. ᑭᔥᐱᓐ ᐊᐧᓀᑕᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᒋᐊᓐᒋᐱᐃᑲᑌᓂᒃ, ᐅᑲᐅᔑᐱᐊᓐ ᑲᐧᐃᓐ ᐅᓇᑯᑕᓯᓐ.

ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᑲᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ

ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᒪᐧᐊᓐᑐᓂᑲᑌᑭᓐ ᒣᐧᑲ ᑲᐱᒥᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᑕᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᓐ ᑲᔦ ᑕᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᐧᐊᓐ ᐯᐸᑲᓐ ᐃᓀᑫ, ᑕᐱᒥᓂᔕᐃᑲᑌ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑲᔦ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃ ᐱᒥᓂᔕᐃᑫᐧᐃᓇᓐ:

ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ

 • ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ: ᐯᐯᔑᒃ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐅᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑯᐧᐃᓇᓐ (ᑕᐱᔥᑯ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ) ᑕᐃᔑᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᓂ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ, ᐃᔑᐊᑌ

ᑲᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ

 • OWL: ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄ ᒪᒪᑲᑕᐱᒃ ᐊᐸᑕᓐ PHIPA ᑲᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᒃ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ. ᑲᑭᓇ ᒪᓯᓇᑭᓯᑲᑌᐧᐊᓐ ᐊᐱ ᑲᔕᐳᓭᑭᓐ OWL ᑲᓇᐧᐁᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᒋᔑᐊᑌᑭᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᒋᐅᒋ ᐧᐃᑯᐱᑐᑦ OWL ᑲᐃᔑᒪᒪᐧᐃ ᐊᑌᑭᓐ.
 • ᑲᐅᓐᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᐅᔑᐱᐃᑲᓂᒃ: ᐃᐃᒪ ᐁᑕ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᒋᐅᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᐅᔑᐱᐃᑲᓂᒃ ᑲᐊᐸᑕᒃ ᑲᑲᒋᑲᑌᒃ ᑭᑭᓇᐧᐊᒋᐧᐃᓐᒋᑲᓐ ᑲᑭᓇᐱᐱᐃᑲᑌᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ.
 • ᑲᐅᓐᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᐅᔑᐱᐃᑲᓂᒃ: ᐃᐃᒪ ᐁᑕ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᒋᐅᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᓐ ᑲᐅᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᑲᐅᒋᐊᓄᑲᑌᑭᓐ (ᑕᐱᔥᑯ ᑲᓇᑕ ᐳᔅᑦ, ᑉᔪᕈᓕᑐᕐ, ᔪᐱᐁᔅ), ᑲᑭᑭᓇᐧᐊᒋᑐᐧᐊᑦ ᑲᐱᒥᔭᒪᑲᑭᓐ, ᑲᔦ ᑲᐸᑭᑎᓇᒧᐧᐊᑦ ᐁᑕ ᒋᐅᔑᐱᐅᑎᓱᑦ ᑲᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐊᑦ.
 • ᑲᐅᓐᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᐸᒃᔅ ᒪᒋᐊᓯᒋᑲᓂᒃ: ᐃᐃᒪ ᐁᑕ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᒋᐅᒋᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᐸᒃᔅ ᒪᒋᐊᓯᒋᑲᓂᒃ ᑭᔥᐱᓐ ᑲᐅᒋᒪᒪᐧᐃ ᐊᐸᒋᒋᑲᑌᓯᓄᒃ (ᑕᐱᔥᑯ ᐱᑯ ᐧᐁᓀᓇᒃ ᑲᒥᓂᐧᑕ ᒋᐅᒋ ᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ), ᑲᔦ ᑭᔥᐱᓐ ᓂᑲᓐ ᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᑲᐧᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᒋᐧᐸ ᒪᒋᐊᓯᒋᑲᑌᓂᒃ, ᑲᔦ ᒋᑭᑭᓇᐧᐊᒋ ᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ ᐁᑭᑌᐱᓂᑲᑌᒃ.

ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃ

ᓂᓂᓯᑕᐧᐁᑕᒥᓐ ᐁᐱᒋᑭᒋᓀᑕᐧᑲᒃ ᒋᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ. ᒥᑕᔥ ᐅᐅᐧᐁ, ᑲᑭᐅᓐᒋ ᑐᑕᒪᒃ ᒋᐱᒥᓂᔕᐊᒪᒃ ᑫᐃᔑᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᒋᐱᒥᓇᓇᑲᑕᐧᐊᐸᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᐅᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ, ᒋᑭᑲᑌᑭᓐ PHIPA ᑲᔦ PIPEDA ᑲᐅᓐᒋ ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ:

 • ᑲᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᑭᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑕᐃᔑᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᒋᐱᒥ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᑫᒪ ᒋᑭᐸᐱᑲᐃᑲᑌᑭᓐ ᑲᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌᓯᓄᒃ ᒋᔕᓂᐧᐊᒃ.
 • ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑲᐃᔑᐊᒋᑲᑌᑭᓐ ᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᑫᒪ ᑭᐸᐱᑭᓂᑲᑌᐧᐊᓐ ᑫᒪ ᑲᐧᐃᓐ ᐧᐃᑲ ᐸᑭᑎᓇᑲᓂᐧᐃᓯᓐ ᐃᐃᒪ ᒋᐱᓐᑎᑫᑦ.
 • ᑲᑲᒋᑲᑌᑭᓐ ᑭᑭᓇᐧᐊᒋᒋᑲᓇᓐ ᐊᐸᑕᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᒋᐅᒋ ᑌᐱᓇᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ.
 • ᑲᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᑭᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᐅᓐᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᐧᐊᓐ ᐁᑭᐱᓇᐃᑲᑌᒃ, ᐅᔑᐱᐃᑲᑌᒃ ᑫᐃᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᔑᒃ ᒋᐅᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᑲᐊᓄᑲᑕᒧᐧᐊᑦ (ᑲᓇᑕ ᐳᔅᑦ, ᑉᔪᕈᓕᑐᕐ, ᔪᐱᐁᔅ, ᑯᑕᑭᔭᓐ). ᑲᑭᓇ ᑲᓇᓯᓇᐃᑲᓂᐧᐊᑭᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᓐ ᑲᐅᒋᐱᒥᐧᐃᒋᑲᑌᑭᓐ ᑕᑭᑭᓇᐧᐊᒋᐱᐃᑲᑌᐧᐊᓐ ᒋᑭᑫᑕᐧᑲᒃ ᑲᓂᔕᒪᑲᒃ, ᑲᔦ ᒋᐅᔑᐱᐅᑎᓱᑦ ᐊᐱ ᑭᐅᑎᓯᑯᑦ ᑲᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ.
 • ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᓐᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ (ᒪᒪᑲᑕᐱᑯ ᐅᔑᐱᐊᒪᑫᐧᐃᓂᒃ) ᑭᔥᐱᓐ ᒥᓯᐧᐁ ᑲᓯᐱᐃᑲᑌᑭᓐ ᑫᒪ ᑲᔦ ᐁᑭᐊᒋᑲᑌᒃ ᑲᑲᒋᑲᑌᒃ ᑭᑭᓇᐧᐊᒋᒋᑲᓐ ᑲᑭᓇᐱᐱᐃᑲᑌᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐁᑭᑕᐧᑫᑭᓂᑲᑌᒃ ᑲᐃᔑᓂᔕᐃᑲᑌᒃ
 • ᑲᑭᓇ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑫᒪ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᓐ ᑲᐧᐃᐱᒥᐧᐃᒋᑲᑌᑭᓐ ᐊᓐᑕᐧᐁᒋᑲᑌ ᒋᔑᐱᓇᐃᑲᑌᑭᓐ ᒋᐊᑭᑕᐧᐃᑭᐸᐱᑭᓂᑲᑌᑭᓐ (ᐱᓐᒋᑕᐸᓂᒃ, ᒪᔥᑭᒧᑦ ᒋᑭᐸᐱᑭᓂᑲᓂᐧᐊᒃ).
 • ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ, ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᐧᐊᐧᐊᒃ ᒋᒪᐧᐊᓐᑐᓇᒧᐧᐊᑦ, ᒋᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᒋᐧᐃᓐᑕᒧᐧᐊᑦ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑭᔥᐱᓐ ᐁᑕ ᑲᐃᔑᓭᓂᒃ ᒋᔑᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓂᐧᐊᒃ ᑲᔦ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓂᒃ.
 • ᐸᑲᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᑲᐧᐃᐧᐊᐸᑕᒧᐧᐊᑦ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᑯᓯᐧᐊᒃ ᒋᐅᔑᐱᐅᑎᓱᐧᐊᑦ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ.

ᑲᑲᓇᐧᐁᑕᐧᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᑲᐧᐁᐱᓂᑲᑌᑭᓐ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ

ᓂᓇᑕᐧᐁᑕᑯᓯᒥᓐ ᐊᑲᐧᐁ ᒋᑲᓇᐧᐁᓐᑕᒪᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑌᐧᐯ ᒋᑭᐅᓐᒋ ᓇᓇᐧᑫᑕᐧᐊᔭᒃ ᑲᑭᐧᐃᒋᐃᐧᑕ ᑫᑯᓇᓐ ᐧᐃᐱᑲᐧᑫᐧᑌᐧᐊᑦ ᑲᑭᔑᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᒥᓇ ᓂᑎᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ.

ᒥᐅᐁᐧ ᐁᓇᑯᓂᑯᔭᒃ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᑲᓇᐧᐁᓐᑕᒃ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ 10 ᒥᑕᓱᐱᐳᓐ ᐊᐱ ᒪᒋᒡ ᑲᑭᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐸᓐ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐸᓐ ᑫᒪ, ᑭᔥᐱᓐ ᑲᐧᐃᓐ ᒪᔑ 18 ᑕᓱᐱᐳᓀᐸᓐ ᒪᒋᒡ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐸᓐ, 10 ᒥᑕᓱᐱᐳᓐ ᐊᐱ ᐃᐃᐧᐁ 18 ᑫᑭᑕᓱᐱᐳᓀᐸᓐ.

ᓂᑲᓇᐧᐁᑕᒥᓐ ᐧᐁᓀᓂᑯ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓯᐧᑲ ᑲᑎᐸᒋᒥᐧᑕ ᑎᐸᒋᒧᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ, ᒪᒪᐧᐊᐱᐃᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐊᑕᐧᐁᐧᐃ ᐃᔑᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑯᐧᑕᓱᑭᓯᔅ ᑲᐃᔥᐧᑲ ᐅᔑᒋᑲᑌᒃ ᑫᒪ ᒪᒪᐧᐊᐱᐃᐧᐁᐧᐃᓐ ᑫᒪ ᐊᑕᐧᐁᐧᐃ ᐃᔑᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᐃᔥᐧᑲᐳᓂᓭᑭᓐ.

ᐊᐱ ᐊᑲᐧᐁ ᑭᐱᒥᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᒃ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ ᐊᔕ ᑲᑭᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ, ᓂᑲᐧᐁᐱᓇᒥᓐ ᐁᐱᓂᔕᐊᒪᒃ PHIPA ᑭᑭᓄᐃᑫᐧᐃᓇᓐ. ᓂᑐᑕᒥᓐ ᒋᐅᒋᐧᐃᒋᐊᔭᒃ ᑲᑭᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ, ᓂᑭᐱᔥᑭᔕᒥᓐ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ. ᓂᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑐᒥᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑲᐃᔑᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᒋᓀᐱᒋᑲᓯᐱᐃᑲᑌᓂᑭᓐ ᑲᔦ ᒪᒪᑲᑕᐱᒃ ᓂᓂᔑᐧᐊᓇᒋᑐᒥᓐ.

ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ

ᑭᔥᐱᓐ ᐃᓀᒋᑲᑌᒃ ᑫᒪ ᑌᐧᐯ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᓂᒃ ᐅᑲᑕᒪᑯᐧᐃ ᑲᓇᐧᐁᑕᒪᑯᐧᐃᓐ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑕᐃᔑᒋᑫ:

 1. ᐅᑲᐱᒥᓂᔕᐊᓐ ᑲᐃᓇᑌᓂᒃ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ;
 2. ᑕᑭᐱᑎᓂᑲᑌ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ;
 3. ᑕᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐧᐊᒃ ᑲᐸᑲᒥᔥᑲᑯᐧᐊᑦ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ;
 4. ᑕᓇᓇᑐᑭᑫᓐᒋᑲᓂᐧᐊᓐ ᑲᔦ ᑕᒪᒥᐧᓇᒋᑲᑌ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ; ᑲᔦ,
 5. ᑭᔥᐱᓐ ᐊᔭᒪᑲᒃ, ᑕᐃᔑᐧᐃᓐᒋᑲᑌ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᐧᐃᓐᑕᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ (IPC) ᑫᒪ ᑲᔦ ᒪᔭ ᑲᐅᒋᐊᓄᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑲᐅᑭᒪᑲᓐᑌᒃ

ᑫᐃᓇᓄᑲᑌᒃ:

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐅᑲᐊᓄᑲᑕᓐ ᑲᓂᐅᔑᐱᐃᑲᑌᒃ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᐊᐱ ᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᑫᒪ ᑲᔦ ᐁᐃᓀᒋᑲᑌᒃ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ:

ᑭᑫᑕᓐ: ᐃᓇᑌᓂ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᒋᐧᐃᑕᓄᑭᒪᐧᐊᑦ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᒣᐧᑲ ᐊᓄᑲᑕᑭᓐ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ, ᑲᑭᐃᓇᓄᑭᐃᑯᑦ ᐅᑐᑭᒪᒪᓐ.

 1. ᐧᐁᐧᐃᑉ ᐅᑲᓂᐅᓇᑐᓐ ᒋᒪᒪᐧᐃᓄᐧᐊᑦ ᑕᑯ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᐸᐸᒥᓯᐧᐊᑦ, ᒪᔥᑭᑭᐊᓄᑭᐊᑲᓇᓐ, ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐅᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᔦ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᒥᓄᔥᑲᒪᑲᓂᒃ ᑲᓂᑲᓂᔥᑲᒃ ᒋᐅᔑᐱᐊᒧᐧᐊᑦ ᒪᔭᑦ ᑲᐃᔑᑭᑫᑕᒧᐧᐊᒡ ᐱᑯᓂᑫᐧᐃᓂ, ᑲᔦ ᑫᓂᔑᒥᐧᓇᒋᑫᐧᐊᑦ;
 2. ᐅᑲᐸᑭᓇᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑲᐃᔑᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᑭᓐ, ᑲᑭᓇ ᑲᐃᓇᑌᑭᓐ ᐱᒥᓂᔕᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᒋᒪᓇᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᑲᑲᓇᐧᐁᒋᑲᑌᑭᓐ ᐃᒪ ᑲᑭᐅᒋ ᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ;
 3. Review “Reporting a Privacy Breach to the Commissioner(ᑭᔥᐱᓐ ᐁᑲ ᒪᔭ ᓂᓯᑕᐧᐁᒋᑲᑌᓯᓄᒃ ᐁᑭ ᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ, ᐃᔑᑭᑭᑐᓐ IPC ᐅᐅᒪ 1-800-387- 0073);
  • ᑭᔥᐱᓐ ᑲᐃᓀᒋᑲᑌᒃ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐁᐅᒋᑐᒋᑲᑌᓯᓄᒃ, ᒪᓇᒋᑐᓐ ᐧᐃᓐᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑭᐸᐊᓐ;
  • ᑭᔥᐱᓐ ᑌᐧᐯ ᐁᑭ ᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ, ᐃᔑᑭᑭᑐᓐ IPC ᑲᔦ ᐧᐃᓐᑕᓐ ᑲᑭᐃᔑᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐃᐧᑲ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ (1-800-387-0073);
 4. ᑭᔥᐱᓐ ᑌᐧᐯ ᐁᑫᒋᓇᐧᐁᓐᑕᐧᑲᒃ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ:
  • ᑲᓄᔑᒃ ᑲᑭᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᑭᐧᐊᐸᓐᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ, ᒪᔭ ᒋᐧᐊᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᐧᑕ ᐧᐁᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᐧᐃᓐᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᑭᓐ, ᒋᐧᐸ ᐯᔑᑯᑕᐧᐊᑌ ᑲᔥᐳᓭᒃ ᐊᐱ ᑲᑭᐃᔑᑎᐸᒋᒧᔭᐸᓐ ᐧᐁᑎ IPC;
  • ᑭᔥᐱᓐ ᐱᑯᓂᑫᐧᐃᓐ ᐅᓐᒋᒪᑲᒃ ᐁᑭᐱᒋᐊᐧᓭᐊᐸᑕᒧᐧᐊᑦ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ, ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐅᑲᐅᔑᑐᓐ ᒋᐅᔑᐱᐊᒪᐧᐊᑦ ᑲᑭᐱᒋᐃᔑᓭᐃᒥᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᐧᐊᑦ;
   • ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ, ᒪᔥᑭᑭᐊᓄᑭᐊᑲᓐ, ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐅᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᔦ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᒥᓄᔥᑲᒪᑲᓂᒃ ᑲᓂᑲᓂᔥᑲᒃ ᐱᓇᒪ ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᓇᐧᐊ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᓐ ᒋᐧᐸ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ;
   • ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᐧᑲᓐ ᐅᑐᔑᐱᐊᓇᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᒋᐅᒋᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᐊᐃᒋᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯ;
   • ᑭᔥᐱᓐ ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐱᔑᑭᐧᐁᓂᔕᐃᑲᑌᒃ ᐅᔑᐱᐃᑲᓐ ᐯᑐ ᐊᐸᓀ ᐁᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓯᐧᑲ, ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐅᑲ ᑲᓄᓇᓐ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑦ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᒋᐊᓐᑐᔥᑲᒪᐧᐊᑦ ᐊᓐᑎ ᒪᔭ ᑫᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᑦ ᐅᔑᐱᐊᒪᑫᐧᐃᓐ.
  • ᑭᔥᐱᓐ ᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᐁᑭᐱᒋᐧᐊᓂᑐᑕᒃ, ᐧᐃᓐ ᑕᐸᐸᒥᓯ ᒋᐅᔑᑐᑦ ᑲᔦ ᒋᐅᔑᐱᐅᑎᓱᑦ ᑲᔦ ᒋᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐊᑦ ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑦ ᑲᑭᐱᒋᒪᔑᓭᐊᑦ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ;
   • ᐅᓄ ᐅᑐᔑᐱᐃᑲᓇᓐ ᓂᑲᓐ ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᓇᓐ ᒪᔥᑭᑭᐊᓄᑭᐊᑲᓐ, ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᑦ ᑭᒋᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ (ᑭᔥᐱᓐ ᐊᔭᑦ), ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑭᒪᐧᐃᑦ, ᑲᔦ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᒥᓄᔥᑲᒪᑲᓂᒃ ᑲᓂᑲᓂᔥᑲᒃ ᒋᐧᐸ ᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᐧᑕ ᑲᑭᐱᒋ ᒪᔑᓭᐃᓐᐧᑕ ᑲᑭᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ;
   • ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᐧᑲᓐ ᐅᑐᔑᐱᐊᓇᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᒋᐅᒋᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᐊᐃᒋᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯ;
   • ᑭᔥᐱᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᐱᑭᐧᐁᓂᔕᐊᒪᐧᐃᑲᓂᐧᐃᑦ ᐅᑐᔑᐱᐃᑲᓐ ᐯᑐ ᐊᐸᓀ ᐁᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓯᐧᑲ, ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᐅᑲ ᑲᓄᓇᓐ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᒋᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑦ ᐁᑭᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᒋᐊᓐᑐᔥᑲᒪᐧᐊᑦ ᐊᓐᑎ ᒪᔭ ᑫᐃᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᑦ ᐅᔑᐱᐊᒪᑫᐧᐃᓐ.;
   • ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᐅᑲᐱᒥ ᑭᑫᓐᑕᒧᐊᓐ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐊᓂᓐ ᑲᓂᔑᐱᒪᓄᑲᑕᑭᓐ ᑲᐱᒥ ᐧᐊᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐊᑦ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᓂᑭᓐ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᑲᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ.
  • ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ ᐅᑲᐅᔑᑐᓐ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ ᒋᔑᐧᐃᓐᒋᑲᑌᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᓐ ᒋᐧᐊᐧᐃᓐᒋᑲᑌᑭᓐ ᐱᑯᓂᑫᐧᐃᓇᓐ (ᑲᐊᐸᑕᒃ ᑲᐃᔑᐅᔑᐱᐃᑲᑌᑭᓐ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ IPC ᑕᐧᑲᓐ ᐃᐃᒪ ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐊᐸᒋᒋᑲᓐ ᒪᒪᑲᑕᐱᒃ);
   • ᐊᐱ ᑭᑭᔑᐱᐃᑲᑌᒃ ᐅᔑᐱᐃᑲᓐ, ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ (ᑕᑯ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐊᓱᔥᑲᒪᑫᐧᐃ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᓐ) ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᓇᐧᐊ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ (ᐁᔑᐊᑕᐧᐁᑕᐧᑲᒃ) ᑲᔦ ᒋᐅᔑᐱᐅᑎᓱᑦ ᒪᔥᑭᑭᐧᐊᓄᑭᐊᑲᓐ, ᑲᔦ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᒥᓄᔥᑲᒪᑲᓂᒃ ᑲᓂᑲᓂᔥᑲᒃ ᒋᐧᐸ ᐃᔑᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ IPC
   • ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐊᓱᔥᑲᒪᑫᐧᐃᓐ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᓐ ᑕᐃᔑᓂᔕᐃᑲᑌᐧᐊᓐ IPC (ᒪᒪᑲᑕᐱᑯ ᐅᔑᐱᐃᑲᓂᒃ, ᑭᑭᑐᐧᐃ ᒪᒋᐊᓯᒋᑲᓂᒃ ᑫᒪ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑲᐅᒋᒪᒋᓂᔕᐃᑲᑌᑭᓐ ᒋᐧᐸ ᑲᔥᐳᓭᒃ ᒋᔑᑌᐱᓂᑲᑌᒃ

5. ᑕᐱᓇᓂᐧᐊᓐ ᒋᐅᒋ ᓇᐧᑫᒋᑲᑌᒃ ᐃᐃᒪ IPC;

6. ᑕᐊᓐᒋᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᐃᓇᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᒥᓇᐧᐊ ᒋᐱᒋᑐᒋᑲᑌᓯᓄᒃ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᑭᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓇᓐ;

7. ᑕᐧᐃᓐᒋᑲᑌ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᑲᔦ ᐊᓂᓐ ᑲᑭᐃᔑ ᑭᑭᓄᐃᑫᒪᑲᒃ (ᑲᐧᐃᓐ ᐧᐃᓐ ᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᑲᔦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᐧᑕ ᑲᑭᐸᑲᒥᓭᐧᐊᑦ ᒋᔑᓂᔕᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᐅᔑᐱᐃᑲᓂ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒋᐧᐸ ᐯᔑᑯᑭᓯᔅ ᐊᐱ ᑲᑭᐱᐅᓐᒋ ᐧᐃᓐᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕᐸᓐ ᐅᐅᒪ IPC;

8. ᐊᓂᑦ ᐃᔑᓭᐧᐃᓇᓐ, ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ ᐃᔑᓭ ᒋᔑᐧᐃᓐᑌᒃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᑭᔥᐱᓐ ᒪᔥᑭᑭᐧᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᑲᒪᒥᔑᐅᑦ (ᒪᔥᑭᑭᐧᐊᓄᑭᐊᑲᓐ ᑲᐱᑯᓇᒃ ᐅᓇᑯᓂᑲᓂ).

ᐧᐃᐧᐊᐸᑕᒪᓐ ᑲᐅᒋᑲᓄᓂᑎᓇᓂᐧᐊᒃ ᑲᔦ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐅᓇᑯᓂᑲᓐ, ᒪᑯᓇᓐ click here