ᐧᐁᑯᓀᓐ ᑎᓄ ᑲᐊᓄᑲᑌᑭᓐ

ᐯᔓ ᐱᒥᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᐧᐊᒃ ᐃᑭ ᑌᑎᐸᐃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑭᒪᐧᐃ ᐱᒥᐧᐃᒋᑫᐧᐃᓇᓐ, ᐅᑭᒪᑲᓇᓐ ᑲᐱᑭᔑᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᑕᔑᑫᐧᐃ ᐱᒥᐧᐃᒋᑫᐧᐃ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃ ᐊᑭᒃ, ᐅᐅᐧᐁ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑭᐃᔑᐅᓇᒋᑲᑌᐸᓐ ᒋᓇᓄᑲᒪᒃ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂᒃ ᒥᓄᔭᐧᐃ ᐊᓱᔥᑲᒪᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᒋᐊᓄᑲᑌᑭᓐ ᐅᐅᒪ ᑌᑎᐸᐃ.

ᑲᑭᓇ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑕᓇᐱᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑲᐅᒋᑎᐯᑕᑯᓯᐧᐊᑦ ᑕᐧᐃᒋᐊᑲᓂᐧᐃᐧᐊᒃ.  

ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ