ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐊᔭᐧᐊᒃ ᐊᐧᐊᔑᒣ 20 ᑲᑭᑭᓄᔥᑭᑫᑕᒪᑫᐧᐊᑦ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᑲᐊᔓᐊᓄᑭᐧᐊᑦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᒃ. ᐅᑯ ᑲᑭᑭᓄᔥᑭᑫᑕᒪᑫᐧᐊᑦ ᐧᐃᓇᐧᐊ ᒪᔭ ᑲᓄᓇᑲᓂᐧᐃᐧᐊᒃ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑲᑕᐧᐊᑦ ᑲᐱᑭᑭᑐᐧᐊᑦ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ, ᑲᐱᐅᔑᐱᐃᑫᐧᐊᑦ, ᑫᒪ ᐧᐃᓐᐧᑲᓐᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ. ᒥᑕᔥ ᐁᔑᑕᒪᑫᐧᐊᑦ ᐧᐊᐧᐃᓐᑕᒪᑫᐧᐊᒃ ᐊᓐᑎ ᐁᔑᑕᐧᑲᑭᓐ ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐧᐊᓴ ᐊᓱᔥᑲᐧᑫᐧᐃ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐊᓐᑎ ᑫᐃᔑᓇᓇᑐᓇᒧᐧᐊᒡ ᑲᑕᒪᑫᐧᐃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ. ᐅᑯ ᑲᐱᒥᐊᐧᔕᐱᐧᐊᑦ ᐊᔭᐧᐊᒃ ᒋᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐊᑦ ᐧᐁᐧᐃᑉ ᑲᐱᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂ. ᐧᐁᓀᓐ ᐃᑯ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑲᐅᓐᒋᑦ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᐃᔑᒪᔑᓭᑦ ᐅᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂᒃ ᐅᐅᒪ ᑕᑭᐅᓐᒋ ᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃ.

ᐧᐸᑉ ᐁᔅ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᒪᔥᑭᑯ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᒥᓂᑯᒃ ᑲᐅᓐᒋᐱᒪᑎᓯᑦ ᑌᑎᐸᐃ ᑲᓇᑕ ᐊᑭᒃ ᐅᐱᒥᐊᓄᑲᑕᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯᐧᐃ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒥᓄᔭᐧᐃᓂ, ᒥᓄᔭᐧᐊᑎᓯᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑭᑫᐧᐃᓐ. ᐅᓂᓯᑕᐧᐁᑕᓇᓐ ᑲᔦ ᐅᑕᐸᒋᑐᓐ ᒣᐅᔕ ᐊᓂᔑᓇᐯᐧᐃ ᐊᑎᓱᑫᐧᐃᓇᓐ ᒋᐅᒋᑭᑫᓇᓂᐧᐊᒃ ᑲᔦ ᒥᓄᔭᐧᐊᑎᓯᓇᓂᐧᐊᒃ, ᑲᔦ ᐊᐱᒋ ᓂᐱᐧᐊ ᐅᑭᑫᑕᓐ ᐁᑭᒋᓀᑕᑯᓯᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᑲᐃᓇᓄᑭᐧᐊᑦ ᑭᒋᔭᐊᒃ, ᒪᔥᑭᑭᓐ, ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐃᔑᐧᑕᐧᐃᓇᓐ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ. ᓂᐱᐧᐊ ᑫᑯᓇᓐ ᐅᐱᒥᓇᓇᑭᔥᑲᓇᓐ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᐊᔭᑲᐧᐁ ᑭᐱᐊᔭᓄᑭᐊᑲᓂᐧᐃ ᐯᐸᑲᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐱᐧᑲᑕᑭ ᑲᐯᔑᐧᐃᓇᓐ ᑲᓇᑕ ᑲᔦ ᐊᓚᔅᑲ, ᑭᒋᔭᐊᒃ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᓐᑕᐧᐃᐃᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ. ᐅᐱᑌᐱᓇᓇᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᒋᑭᑭᓄᐊᒪᑫᑦ ᐁᔑᓂᑲᑌᑭᓐ ᓂᓄᑲᑎᔅ ᑲᐃᓂᓂᐧᐃᔭᓐ ᑲᔦ ᑕᑕᒥᒪᐧᐃᓐ, ᒪᒪᒥᒪᐧᐃᓐ, ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑭᑭᓄᒪᑫ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑭᑭᓄᒪᑫ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ. ᐊᐱᒋ ᑭᒋᓀᑕᑯᓯ ᐅᐅᒪ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᒪᔥᑭᑯᒧᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐊᑲᓇᔑᒧᐧᐃᓂᒃ. 

ᕈᑦ ᐊᔕ 15 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐊᓄᑭ ᐁᑭᑭᓄᒪᑫᑦ ᑭᑭᓄᔥᑲᒪᑫᐧᐃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᒪᒣᔥᐧᑲᒋᔥᑲᒪᑫ ᐁᑭᑭᓄᒪᑫᑦ ᑲᔦ ᑭᐱᑕᓇᓄᑭ ᑲᔦ ᑭᐱᑕ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᑌᑎᐸ ᑲᓇᑕ ᐊᑭᒃ, ᐧᐁᑎ ᒪᐧᐊᒡ ᒋᔐᒋᐧᐊᓄᒃ ᒉᒥᔅ ᐯ ᓇᓀᐤ ᑭᒋᑲᒥᒃ. ᐅᔥᑲᑎᓴᐃ ᐅᑭᐱᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᑲᔦ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ, ᑲᔦ ᑭᐱᑕᐧᑭ ᑲᐃᔑ ᑭᑭᓄᒪᑲᓂᐧᐊᒃ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᐧᐃᑐᑲᑎᓇᓂᐧᐊᒃ ᒋᒥᓄᔭᓂᐧᐊᒃ, ᐅᑭᐱᑐᑕᓇᓐ ᐊᐧᑲᒋᒃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓇᓐ, ᒣᐅᔕ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓇᓐ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᓐᑕᐧᐃᐃᐧᐁᐧᐃᓐ, ᑲᔦ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐸᐸᑲᓐ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓇᓐ ᑕᑯ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᓂᓯᑎᓱᐧᐃ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃᓐ. ᐧᐃᑕᓄᑭᒥᐧᐁ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᒋᐊᓂᒥᓄᔭᐧᐊᑦ ᑲᑭᐱᓇᑭᔥᑲᒧᐧᐊᑦ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓇᓐ ᑲᐱᒥᑭᑭᓄᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᑫᔑᐧᐃᑐᑲᓱᐧᐊᑦ.

Ruth on Facebook

ᔕᐧᐊᓄᒃ ᓀᑲᐱᐊᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑭᑕᔑᐅᐱᑭ ᐊᓂ ᑌᑎᐸᐃ ᑲᔑᑕᐧᑲᑭᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ (ᑭᒋᐧᐊᓄᓐᒃ, ᐃᓗᓇᐱᐧᐃ ᓚᑭᐧᐃᑦ ᑲᔦ ᐊᒻᒋᐧᐊᓇᓐᒃ) ᐊᐱᒋ ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᑲᑭᐱᒥ ᑲᑭᑫᑕᑭᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑭᐧᐊᐧᐃᑕᒪᑫ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ. ᐊᓂ ᑭᐱᐊᓄᑭ ᓂᓯᑎᓱᐧᐃ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐧᐁᐧᐃᑉ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᑭᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑭᔑᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᐊᐧᐃᔭᒃ. ᓄᑯᒥᑫ ᑭᐱᐊᓄᑭ ᐸᓐᑯᐳᕐ ᑭᒋᐅᑌᓇᒃ ᐧᐊᐸᓄᒃ ᐃᓀᑫ ᐁᓇᓇᑐᓂᑫᑕᒪᑫᑦ ᑫᐃᔑᑲᐯᔑᐧᐊᑦ, ᑲᓇᐧᐁᓂᒥᑎᓱᐧᐃᓐ, ᓇᓇᑕᐧᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᓇᓇᑕᐧᐃᑲᐯᔑᐃᑯᐧᐃᓐ ᑲᐸᑭᑎᓂᐧᑕ ᑭᐸᑯᐅᑯᐧᐃᓂᒃ. ᐊᓂ ᐃᔑᐊᓄᑭ ᐁᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᒋᔑᒥᓄᔭᓂᐧᐊᒃ, ᒋᓂᓯᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᑦ ᐁᑐᒋᑫᒪᑲᒃ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓐ, ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᐁᔑᐱᒥᔥᑲᒪᑲᒃ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐅᑎᓇᓄᑭᐧᐃᓐ ᐃᔑᐧᐃᑐᑲᑫ ᐊᓂᑫ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᑭᓐ ᒪᔑᓭᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᑫᑯᓇᓐ. ᑲᐧᐃᓐ ᐁᑕ ᐧᐃᓐ ᐅᑭᒋᓀᑕᓯᓐ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᓇᐧᐁᒥᑎᐧᐊᑦ ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐃᓇᓄᑭᐧᐃᓂ, ᐅᑕᐃᔕᓐ ᒣᒻᐱᔅ ᑫᐧᐃᓐ ᑭ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯᐧᐊᓐ ᒋᐧᐃᑐᑲᑫᓂᑦ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᐊᓱᔥᑭᑫᐧᐃᓂᒃ.

Annie on Facebook

ᒪᑎᓴᓐ ᐃᔑᓂᑲᓱ ᐧᐊᐱᐊᓇᓐᒃ, ᐧᐃᓴᑯᑌᐧᐃᐧᑫᐧᐃ ᒥᑭᓯᐧᐊᓐ ᐅᑐᑌᒥ. ᒪᑎᓴᓐ ᑭᐱᑕᔑᐅᐱᑭ ᑕᓇᐱᐧᐃᓀᓯᒃ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᓀᑲᐱᐊᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐃᐃᒪ ᐃᔑᑕ ᑕᓐᑐᕐ ᐯ. ᓄᑯᒥᑫ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐧᓚᕆᓐᔑᓐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯᑦ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂ. ᒪᑎᓴᓐ ᑫᔭᐱ ᐱᒥ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯ ᑯᑕᑭᓂ ᐁᐱᒥᐅᑕᐱᓇᒃ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓂ. ᐊᐱᒋ ᐅᒋᑫᓐᑕᓐ ᒋᐊᓂᒪᑕᓄᑕᒃ ᐅᐅᒪ ᐃᓀᑫ ᒋᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᑭᑫᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ.

Madison on Facebook

ᐸᓪ ᑲᓂᐅᔥᑭᒪᑕᓄᑭᑦ ᑭᐃᔑᐸᑭᑎᓇᑲᓂᐧᐃ ᒋᑕᑕᓇᓄᑭᑦ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᒣᐧᑲ ᑲᑭᔑᑲᓂᑲᓇᐧᐁᑕᑯᓯᐧᐊᑦ ᐊᐱ ᑲᐃᔥᐧᑲ ᑭᔑᑐᑦ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ. ᒥᓇᐧᐊ ᑭᐊᓂᑕᓇᓄᑭ ᐊᐱᓄᒋᔑᓇᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐃᐧᑫᐧᐃ ᑲᓇᐧᐁᒋᑫᑲᒥᑯᒃ ᑲᔦ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᐸᐸᑲᓐ ᑲᐃᓇᓄᑲᑌᑭᓐ ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ. ᒥᓇᐧᐊ ᐊᐸᓐ ᐸᑲᓐ ᑭᐊᓂᓇᓄᑭ ᐧᐁᑎ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐅᑭᒪᑲᓇᒃ ᒋᐧᐸ ᒥᓇᐧᐊ ᑭᐧᐁᑦ ᐅᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᐁᑭᐅᑭᒪᑲᓂᐧᐃᑦ ᓂᐧᓴ ᑭᐊᓂᑫᐅᑭᒪᑲᓂᐧᐃ. ᒥᓇᐧᐊ ᑕᔥ ᑭᐊᓂᔑᐊᓄᑭ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ ᐱᒥᐧᐃᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᐁᑭᐸᒥᓇᒃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃ ᐅᓇᒋᑫᐧᐃᓇᓐ, ᒥᓇᐧᐊ ᐅᑭᐊᓂ ᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᑭᒋᐅᑭᒪᑲᓇᓐ. ᐃᐃᒪ ᑲᔦ ᑭᐱᑕᓇᓄᑭ ᐁᑭᓂᑲᓂᔥᑲᒃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐱᒥᐧᐃᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᐅᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᓄᑯᒥᑫ ᐅᑭᒪᑕᓄᑲᑕᓐ ᑲᓇᐧᐁᒋᑫᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐅᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᒋᐧᐸ ᑲᓂᒪᑕᓄᑲᑕᒃ ᐧᒐᕐᑎᓐ ᐅᑐᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓐ ᓇᓇᑐᓂᑫᑕᒪᑫᐧᐃᓐ. ᐸᓪ ᐊᐱᒋ ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᐁᐊᓄᑭᑕᒪᑫᑦ, ᑲᔦ ᑲᐅᓐᒋᑲᔥᑭᑐᑦ ᐁᑭᑫᓐᑕᒃ ᑲᐃᔑᓭᓂᒃ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓂ ᑲᐃᔑᓭᓂᒃ ᐊᓂᓐ ᑫᐃᔑᐱᒥ ᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᑦ, ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᐊᓂᓂᑯ ᑲᐃᔑᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᑦ ᒋᔑᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ.

ᐊᓚᓇ ᑭᑕᔑᓂᑕᐧᐃᑭ ᑲᔦ ᑭᑕᔑᐅᐱᑭ ᐯᕆ, ᐅᓐᑌᕆᐅ. ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᐊᐱᓄᒋᔥ, ᐅᔥᑲᑎᔅ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᑯᐁᓪᑉ, ᐅᓐᑌᕆᐅ, ᒋᐧᐸ ᑲᑭᐊᓂᒪᒋᑐᐸᓐ ᒪᔅᑐᕐᔅ ᑎᒃᕆ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᐃᐃᒪ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᑐᕋᓐᑐ, ᐊᓚᓇ ᑭᑕᓇᓄᑭ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᔕᐧᐊᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᒥᓄᔭᐧᐃᓐ ᑲᑭᐊᓄᑲᑕᒃ, ᐧᒐᕐᑎᓐ ᐅᑐᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓐ ᓇᓇᑐᓂᑫᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐸᒥᓂᑫᑕᒪᑫ. ᐅᑭᐃᓀᓐᑕᓐ ᑲᑭᐧᐊᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑯᑦ ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᐁᑭᒥᓂᑯᐧᐃᓯᑦ, ᐁᑭᐅᓐᒋ ᑭᑫᓐᑕᒃ ᑫᓂᐱᒥᓂᔕᐊᑭᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓇᓐ.

ᐊᓚᓇ ᐸᐸᑲᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᐅᑭᐱᐧᐊᐸᑕᓇᓐ ᑲᑭᐅᒋᐱ ᑲᑭᑫᑕᑭᓐ ᑫᓂᐱᒥᐧᐊᐧᐃᒋᐃᑯᑦ ᐊᐱ ᐊᐸᒋᑐᑦ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃ ᑫᑯᓇᓐ, ᑲᔦ ᑲᐧᐊᐸᑫᑦ ᑲᐧᐃᒋᐃᐧᑕ ᐊᐧᐃᔭᒃ, ᑭᑎᑫᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ, ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᑲᐃᔑᐧᐃᒋᐃᓐᐧᑕ. ᐊᔕ ᑫᑲᑦ ᐅᑌᐱᓇᓐ ᒋᐃᓇᓄᑭᑦ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫ (RSW) ᑲᔦ ᐊᑕᐧᔕᐸᓐᑕᓐ ᒋᐊᓂᐱᒥᐅᐱᔥᑲᒪᑲᓂᒃ ᐧᐃᒋᐧᐃᑎᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᒥᓯᐧᐁ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᐃᓀᑫ ᒋᔑᐧᐃᒋᐃᐧᑕ, ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓂᒃ ᐁᐅᒋᒪᑲᓂᒃ ᑲᐅᒋᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᑲᔦ ᒋᓇᓇᑐᓂᑫᑕᒪᐧᐃᐧᑕ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃᓇᓐ.

ᒣᐧᑲ ᐊᐱ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᐸᐱᒪᑎᓯᔭᒃ, ᑭᓇᓇᑭᔥᑲᒥᓐ ᑲᓴᓇᑲᑭᓐ, ᑲᔦ ᑫᐅᒋᓴᓇᑫᓐᑕᒪᒃ. ᐅᓄ ᑕᔥ ᑲᐱᒥᐃᔑᓭᔭᒃ, ᑭᑎᓀᓐᑕᒥᓐ ᒋᑭᓇᓇᑐᔥᑲᒪᑭᐸᓐ ᐊᓱᔥᑲᒪᑯᐧᐃᓐ, ᐊᐧᐃᔭ ᑲ ᑲᑭᑕᐧᐊᑎᓯᑦ ᑲᔦ ᑲᑭᑎᒪᑫᓐᒋᑫᑦ ᑫᑭᐱᓯᓐᑕᑭᐸᓐ, ᑲᔦ ᒋᑭᐧᐃᓐᑕᒪᑫᐸᓐ ᐊᓂᓐ ᑫᑭᑐᒋᑲᑌᑭᐸᓐ ᒋᐊᓂ ᑭᐧᐁᒪᔥᑲᐧᐃᑲᐸᐧᐃᑦ. ᒪᑭᐧᔕ ᑭᒪᓀᓐᑕᒻ, ᑭᑐᒐᓂᒣᓐᑕᒻ, ᒪᔑᓭᓇᐧᐊ ᑭᐧᐃᒋᐧᐊᑲᓐ, ᑭᒥᓐᒋᓇᐧᐁᔅ ᐁᑭᐧᐊᓂᐊᑦ ᑲᓴᑭᐊᑦ, ᑭᑭ ᑭᒋᒪᔑᓭ ᐁᑭᐧᐁᒥᑯᔥᑲᒋᐃᑯᔭᓐ, ᑭᐸᑲᒋᒥᓂᐧᑫ ᑫᒪ ᒪᔥᑭᑭᑫ, ᑭᓂᑭᐃᑯᒪᐧᐃᓂᒃ, ᑭᑭᐸᑫᐧᐃᓇ ᑭᐧᐃᒋᐧᐊᑲᓐ, ᑫᒪ ᑲᐧᐃᓐ ᐊᐸᓐ ᑭᑭᑫᓐᑕᓯᓐ ᑫᐃᔑᒋᑫᔭᓐ ᑲᔦ ᑭᑎᓀᑕᓐ ᐁᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᑭᑭᓄᔥᑲᒪᑫᐧᐃᓐ. ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ, ᐱᒥᑭᑭᓄᐃᑫᐧᐃᓐ ᑫᒪ ᑕᐱᔥᑯ ᐅᓄ ᑲᑭᐧᐃᒋᐃᑯᓐ ᒋᐅᒋ ᓇᓇᑐᑭᑫᑕᒪᓂᓐ ᑲᓴᓇᑭᐃᑯᔭᓐ ᑫᒪ ᑲᐧᐊᐧᐊᓀᑕᒥᐃᑯᔭᓐ ᑫᑭᐊᓄᒋ ᓂᓯᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᑲᑲᐧᑫ ᐧᐃᑕᒪᑯᔭᓐ, ᑲᔦ ᒋᐅᒋ ᐅᓀᑕᒪᓐ ᐊᓐᑎ ᑫᐊᓂᓇᑫᔥᑲᔭᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᐃᔑᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒪᓐ.

ᑭᔥᐱᓐ ᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᐧᐃᓇᓇᐃᓯᑐᔭᓐ ᐅᑕᓇᒃ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᑭᑎᔑᓭᐧᐃᓇᓐ ᒋᑭᒋᐧᐃᓂᑯᓯᐧᐊᓐ ᓄᑯᒻ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᐧᐁᑎ ᓂᑲᓐ ᑫᓂᒥᓄᔭᔭᓐ, ᑫᒪ ᑲᔦ ᓂᓯᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᐁᐧᐃᐊᓂ ᐅᓇᒋᑫᔭᓐ ᐊᓂᓐ ᑫᓂᔑᐅᓇᑕᒪᓱᔭᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᔕᑯᒡ ᑭᓇᑕᐧᐁᓐᑕᓐ ᒋᐧᐃᑐᑲᑯᔭᓐ ᒋᐧᐊᐸᑕᐃᑯᔭᓐ ᐧᐁᑯᓀᓇᓐ ᑲᑭᐱᔥᑲᑯᔭᓐ, ᓕᓕᔭᓐ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᒃ ᒋᐊᓂᑲᒋᑎᓇᒪᓐ ᑲᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ.

ᐊᓐᑭᔅ ᐅᑭᐅᑕᐱᓇᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂ ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᐃᐃᒪ ᒥᒃᒪᔅᑐᕐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ. ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᒋᑎᐱᓇᐧᐁ ᐊᓄᑭᑦ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂ, ᐅᑕᓄᑲᑕᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᑭᔐᒋᐧᐊᓄᒃ ᐃᔥᑯᓂᑲᓂᒃ ᒉᒥᔅ ᐯ ᓇᓀᐤ ᑭᒋᑲᒥᒃ. ᐊᐧᐊᔑᒣ 18 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᒋᐱᒥᐊᓄᑭ ᐅᓄ ᑎᓄᐧᐃ ᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᐊᓐᑕᐧᐃᐃᐧᐁᐧᐃᓇᓐ, ᓇᑲᓂᑫᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ, ᐧᐊᓂᑐᑕᓱᐧᐃ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓇᓐ, ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ. ᐅᑕᐸᒋᑐᓐ ᒪᔥᑲᐧᐃᓯᐧᐃᓂᒃ ᐃᓀᑫ, ᐊᓐᑎ ᑫᐅᓐᑎᓂᑲᑌᑭᓐ ᑫᐧᐃᑐᑭᑫᒪᑲᑭᓐ ᑫᓂᐧᐃᒋᐃᑎᓱᐧᐊᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ. ᐅᑌᐧᐯᑕᓐ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᓐᑕᒧᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᒥᔭᐧᐃᒃ ᐁᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᒪᑲᑭᓐ ᒋᐧᐃᒋᐃᑎᓱᒪᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᓄᑯᒥᑫ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂ ᑲᑲᐧᑫᒋᓇᓂᐧᐊᒃ ᒋᔐᔕᐧᐃᒪᓐᒋᒋᑲᑌᒃ ᒥᔭᐧᐃᒃ. ᐅᑕᔭᓐ ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯᓂ ᒋᑭᑭᓄᒪᑫᑦ ᓂᓯᑎᓱᐧᐃ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂ.

ᐊᓂᓯᐸᑦ ᑯᓪᑦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯ ᐅᑎᐧᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐃ ᑲᔦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᔕ 14 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᐃᓇᓄᑭ ᐧᐁᑎ ᔕᐧᐊᓄᒃ ᓀᑲᐱᐊᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐁᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᑲᐯᔑᑯᓂᑦ, ᑲᐧᐃᑎᑫᒥᑎᐧᐊᑦ, ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑲᐅᐧᑭᓄᐧᐊᑦ. ᐊᓂᓯᐸᑦ ᐅᑕᔭᓐ ᒪᔅᑐᕐᔅ ᑎᒃᕆ ᑲᑲᓄᔑ ᐅᑎᐧᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐃᓂ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃᑦ ᐊᑦᓗᕐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᑲᔦ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐊᕐᑦᔅ ᑎᒃᕆ ᐅᑎᐧᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐃᓂ ᐃᐃᒪ ᔭᕐᒃ ᑭᒋᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ.

ᐊᓂᓯᐸᑦ ᓂᐱᐧᐊ ᑫᑯᓇᓐ ᐅᑭᐱᑲᑭᑫᑕᓇᓐ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᐁᐧᐃᒋᐃᑯᑦ ᑫᓂᔑᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᐸᐸᑲᓐ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᓂᑦ ᑲᐱᐃᔑᓭᓂᑦ, ᑲᔦ ᑲᐃᔑᑲᐧᑫ ᑲᒋᑎᓇᒧᐧᐊᑦ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊ. ᐸᐯᔑᒃ ᐅᐱᒥᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ, ᐊᐱᐱᑯ ᑲᐃᔑᓇᐃᓭᓂᑦ, ᑲᐃᔑᐅᓀᑕᒥᓂᑦ ᑲᔦ ᑲᐃᔑᑲᐧᑫ ᑲᒋᑎᓇᒃ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ. 

ᐃᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐃᔑᐱᒥᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫ ᐧᐊᐧᐊᓀᑕᒧᐧᐃᓂᒃ, ᒪᓀᓐᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓂᒃ, ᐧᐃᒋᐧᐊᑲᓂᒪᒃ, ᐅᒐᓂᒣᓐᑕᒧᐧᐃᓐ, ᒥᓐᒋᓇᐧᐁᓯᐧᐃᓐ ᑲᐧᐊᓂᐊᑦ ᑲᓴᑭᐊᑦ, ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓐ, ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᑐᑦ ᑫᑯᓂ ᑲᑭᒋᐧᐃᓂᑯᑦ ᑲᔦ ᑎᐱᓇᐧᐁ ᐱᒥᑭᐧᐃᓐ. ᑕᓇᓄᑭ ᐃᐃᒪ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᐸᐯᔑᒃ ᐊᐧᐃᔭᓐ ᐁᐧᐊᐧᐃᒋᐊᑦ ᒋᐊᓂᒥᓄᔭᐧᐊᑦ ᑲᑭᔑᐱᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᑲᔑᐧᐃᓴᑫᓐᑕᒧᐧᐊᑦ. ᐊᓂᓯᐸᑦ ᑲᔦ ᑭᐱᐃᓇᓄᑭ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᐸᒥᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᐁᐅᒋᐧᐃᒋᐊᑦ ᐊᓐᑎ ᑫᔑᓇᓇᑕᐧᐊᑭᓂᑦ.

ᑲᐧᐃᓐ ᐸᐯᔑᐧᑲᓐ ᐅᑎᔑᐱᒥᓂᔕᐊᓯᓐ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓐ, ᐯᐸᑲᓐ ᐅᑐᑕᓇᓐ ᑲᐃᔑᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᑫᐃᔑᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐊᑦ ᐸᐯᔑᒃ ᐊᐧᐃᔭᒃ. ᒥᐅᓄ ᑎᓄ ᐃᓀᑕᒧᐧᐃᓐ ᒋᐅᒋᓂᓯᑐᑕᓐᒃ, ᒣᐧᑲ ᑲᐃᓀᓐᑕᒃ ᒋᓂᓯᑕᐧᐁᑕᓐᒃ, ᐃᓇᑎᓯᐧᐃᓐ, ᐁᓇᑎᓯᑲᑕᑫᑦ, ᑲᓇᓇᑐᓂᑲᑌᒃ ᑫᔑᐧᐃᒋᑎᓱᑦ ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᓇᓐ.

ᓕᓐᓯ ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᒥᓇ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᐁᓇᓄᑭᑦ ᐯᐸᑲᓐ ᐃᓇᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᐅᑭᑫᑕᓇᓐ. ᐅᑕᓄᑲᑕᓇᓐ ᐁᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᑲᑭ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐊᑦ, ᑲᑭᒪᔑᑐᑕᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᔦ ᑲᑭᐧᐊᓂᐊᐧᐊᑦ ᑲᓴᑭᐊᐧᐊᑦ. ᓕᓐᓯ ᐅᑌᐧᐯᑕᓐ ᒥᓂᑯᓯᐧᐃᓐ ᑕᐧᑲᓐ ᑲᐱᓯᑕᐊᐧᑲᓂᐧᐃᑦ ᑲᔦ ᒋᐧᐃᒋᐱᒧᓭᒥᑦ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑦ ᒣᐧᑲ ᑭᐱᒥᐊᓄᑲᑕᒧᐧᐊᑦ ᐅᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐃ ᒥᓄᔭᐧᐃ ᐱᒥᔭᐧᐃᓂᐧᐊ. ᐊᐱ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᑦ ᓕᓐᓯ ᑲᑭᑫᓂᒪ ᐊᐱᒋ ᐁᔕᐧᐁᓐᒋᑫᑦ ᑲᔦ ᐁᑭᑎᒪᑫᓐᒋᑫᑦ ᑲᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᑦ.
pamela b

ᐸᒥᓚ ᐃᔑᐊᓄᑭᑕᒪᑫ ᐱᑯ ᐧᐁᓀᓇᒃ ᐯᒪᑎᓯᐧᐊᑦ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ, ᑭ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᒋᑭᑭᓄᒪᑫᑦ ᓂᓯᑎᓱᐧᐃ ᓇᑲᓂᑫᐧᐃᓐ, ᐃᓀᑕᒧᐧᐃᓐ ᒋᐅᒋᓂᓯᑐᑕᓐᒃ, ᑲᑲᓱᒥᐧᐁᐧᐃ ᑲᐧᑫᒋᒥᐧᐁᐧᐃᓇᓐ, ᐅᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐃᐧᑫᐧᐊᒃ, ᐃᓂᓂᐧᐊᒃ ᑲᐸᑲᓇᑎᓯᐧᐊᑦ ᑕᑯ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕ, ᑲᔦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᐊᔭᐧᑲᒥᓂᑫᐧᐃᓐ (ᓄᑯᒥᑫ ᑭᑭᔕᓄᑲᑌ ᓴᓐᔭᔅ, ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᒥᓄᔭᐧᐃ ᐊᔭᐧᑲᒥᓯᐧᐃᓐ (ICS: ᒥᓄᔭᐧᐃᓐ) ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ). ᐸᒥᓚ ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᐅᑕᔭᓐ ᒪᔐᓐᑕᒧᐧᐃᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ, ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᒃ ᑫᑯᓂ ᑲᑭᒋᐧᐃᓂᑯᑦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ, ᑲᑭᒋᒪᔑᓭᓂᑦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐅᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐅᔥᑲᑎᓴᓐ ᑲᓴᓇᑭᔭᓂᑦ.

ᑭᓗᐃ ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᑦ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᐅᑕᔭᓐ ᒋᐊᓄᑭᑕᒪᑫᑦ ᐃᐃᒪ ᐃᔑᐧᐃᒋᐧᑕ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐧᑲᓕᒡ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐊᑦ ᑲᐅᒋ ᐧᐃᒋᐃᓐᐧᑕ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐊᑦ. ᑭᓗᐃ ᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᓂᔑᓐ ᐃᔑᑭᐧᔐᐧᐃᓂᒃ ᐸᐯᔑᒃ ᐊᐧᐃᔭᓐ ᑕᑯ ᒣᐅᔕ ᑲᑭᐱᒪᔑᓭᓂᑦ ᑫᒪ ᓄᑯᒥᑫ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑭᐱᔑᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᐃᐧᑫᐧᐊᒃ ᑲᑭᐱᐧᐊᓂᑐᑕᐧᐃᐧᑕ.

ᑭᓗᐃ ᐅᑎᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐅᒋᒪᑲᓂ ᑲᐃᔑᐱᒥᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᐸᐯᔑᒃ ᐊᐧᐃᔭᓐ ᑫᓄᒋᒪᔥᑲᐧᐃᒪᑲᓂᒃ ᑫᔑᐱᒥᑲᓇᐧᐊᐸᒥᑎᓱᐧᐊᑦ, ᑯᑕᑭᔭᓐ, ᑲᔦ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᑭᒃ. ᑕᑯ ᑲᔦ ᐊᓂᓐ ᑫᓂᔑᐅᓇᑕᒪᓱᐧᐊᑦ. ᐅᑎᔑᐱᒥᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐊᓂᓐ ᑫᓂᔑᐱᒥ ᑲᓇᐧᐁᓂᒥᑎᓱᐧᐊᑦ ᑲᐃᔑᐸᐯᔑᑯᐧᐊᑦ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᐧᓂᐊᐧ ᐧᐃᔭᐧᐃᐧᐊᒃ, ᐅᒥᑐᓀᒋᑲᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᐅᑕᒐᑯᐧᐊᒃ.

ᐊᔾᕆᔅ ᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫ ᐃᐃᒪ ᐁᔑᐱᓴᓀᑕᐧᑲᓂᒃ ᑫᓄᒋᓂᓯᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᒋᑭᐊᓂᐧᐃᑐᑲᓱᔭᓐ ᒣᐧᑲ ᐊᐱ ᑲᓴᓇᑲᑭᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᓂᓇᓇᑭᔥᑲᒪᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᑲᑭᑭᓄᒪᐧᐃᒃ ᐊᓂᓐ ᑫᑐᑕᒪᓐ ᑫᓂᔑᐊᓐᒋᑐᔭᓐ ᑲᔦ ᒋᐱᒥᑐᑕᒧᓐ ᑭᒧᔑᐅᐧᐃᓂᒃ ᒋᐊᓂᒥᓄᔭᔭᓐ.

ᐊᔕ ᐊᐧᐊᔑᒣ 13 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐊᔾᕆᔅ ᐅᑐᒋᐱᒥ ᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᑲᑭᒋᐊᐧᐃᐧᐊᑦ, ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᑲᔦ ᑲᐅᔥᑲᑎᓯᐧᐊᑦ ᐁᐸᐱᑭᔑ ᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ, ᒪᒪᐤ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓂᒃ ᑫᒪ ᑲᓂᔓᐧᐃᒋᐧᐃᑎᐧᐊᑦ.

ᐊᔾᕆᔅ ᐅᑎᓇᓄᑲᑕᓐ ᐅᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᐯᐸᑲᓐ ᐃᓀᑫ ᐃᐃᒪ ᑫᐅᒋ ᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᑕᐱᔥᑯ ᐃᓇᑎᓯᐧᐃᓂᒃ, ᒥᑐᓀᒋᑲᓂᒃ ᐊᒐᑯᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ, ᐅᒐᓂᒣᑕᒧᐧᐃᓐ ᑲᑭᑭᔥᑲᑯᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᐧᐃᔭᐧᐃᒃ ᑲᐃᔑᒥᑯᔥᑲᑕᐱᓀᐧᐊᑦ ᑲᐅᓐᒋᒪᑲᓂᒃ ᒥᑯᔥᑲᑌᑕᒧᐧᐃᓂᒃ. ᐅᓇᓇᑐᓇᓐ ᐊᓐᑎ ᐃᓀᑫ ᒪᔭ ᑫᐃᔑᐧᐃᑐᑲᑯᔭᓐ ᒥᑕᔥ ᐃᐧᐁᓂ ᑫᓂᔑᐱᒥ ᐧᐊᐧᐃᒋᐃᒃ ᒋᐊᓂᒥᓄᔭᔭᓐ ᑲᐃᔑᒪᔑᔥᑲᑯᔭᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ.

ᑯᕆᔅ ᑎ ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂ ᑲᑭ ᑭᔑᑐᑦ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐃᐃᒪ ᕋᔪᕐᓴᓐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᒣᐧᑲ 2017 ᑲᔦ ᐊᔕ 9 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᐅᓐᒋᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫ. ᑯᕆᔅ ᐯᐸᑲᓐ ᑭᐱᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫ ᑕᐱᔥᑯ ᐅᐅᒪ, ᑲᑭᑎᒪᑭᓯᐧᐊᑦ ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐃᓐᐧᑕ, ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᒋᒪᓇᒋᐃᑎᓱᐧᐊᑦ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᓇᓐ, ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᑲᐧᑫᐳᓂᑐᐧᐊᑦ ᑲᐧᐃᒋᐃᐧᑕ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ, ᑎᐸᑯᓂᑫᐧᐃ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᓐ, ᓇᓇᑕᐧᐃ ᐧᐊᑲᐃᑫᑕᒪᑫᐧᐃᓐ, ᓇᓇᑕᐧᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ. ᑯᕆᔅ ᒣᐧᑲ ᐅᓂᑲᓂᔥᑲᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᑕᓪᑎᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᐧᐁᑎ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ.

ᑌᐱ ᐃᓇᓄᑭ ᐁᐊᓄᑲᓇᑦ ᑲᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐊᑦ ᐁᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᐅᑕᔭᓐ,  ᐃᔑᑕ ᑲᔦ ᑕᓇᓄᑭ ᐧᐊᑐᕐᓗ, ᐃᐃᒪ ᐊᓪᑎᒪᓐᑦ ᑦᕋᒃᑦ, ᐊᑭᑲᒃ ᑲᑭᐊᔓᑕᒪᐧᐃᓐᐧᑕᐸᓐ ᐧᐊᓐᑌᓄᐧᓴᓂ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ ᑭᒋᓯᐱᒃ, ᑲᐅᒋᑎᐯᓐᑕᒧᐧᐊᑦ ᐊᓂᔑᓇᐯ, ᐧᐊᓐᑌᓄᐧᓴᓂ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ. ᑌᐱ ᑭᐱᐃᓇᓄᑭ ᐃᐃᒪ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐊᐧᐊᔑᒣ ᓂᓱᒥᑕᓇᐱᐳᓐ, ᐅᐱᒥᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᐧᐊᑦ ᐊᐧᐃᔭᒃ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᓇᑭᔥᑲᒧᐧᐊᑦ ᐸᑲᓂᓭᐧᐃᓇᓐ, ᐧᐊᓂᒋᑫᐧᐃᓇᓐ, ᒥᑯᔥᑲᒋᓭᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᒪᓀᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓐ. ᑌᐱ ᐱᓯᓐᑕᑫ ᑲᔦ ᐧᐃᑐᑲᑫ ᐁᑭᑌᓐᑕᒪᑫᑦ ᑲᐃᓇᑲᓀᓯᓇᓂᐧᐊᒃ ᐁᐅᒋᒪᓇᑌᑕᒪᑫᑦ, ᒥᐅᒪ ᑫᐧᐃᓐ ᑲᑭᑕᐧᑭᑦ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓂᒃ.

ᑌᐱᑦ ᐅᑕᔭᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐃᐃᒪ ᐃᔑᐧᐃᑕᓄᑭᒥᐧᐁ ᐧᑲᓕᒡ ᑲᐃᔑᐸᐸᒥᓯᐧᐊᑦ ᑲᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯᐧᐊᑦ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐊᒃ, ᐅᐧᐃᑕᓄᑭᒪᓐ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑲᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᐧᐊᑦ ᐧᐃᑎᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ, ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᐅᑕᔭᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᐧᐃᑎᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᐧᐃᑕᓄᑭᒥᐧᐁ ᐃᐃᒪ ᑲᓀᑎᔭᓐ ᒪᒪᐧᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᐧᐃᑎᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ. ᑌᐱᑦ ᐧᐃᓐ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᐱᒥᐧᐃᑐᓐ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓐ ᑭᓗᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐃᔑᓂᑲᑌᓂ ᒣᐧᑲ 1998 ᑲᑭᒪᒋᑐᐸᓐ. ᒋᐧᐸ ᑕᔥ ᒪᒋᑐᐸᓐ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓐ ᑭᐊᓇᒥᐁᐧᐃᑭᒪᐧᐃᐸᓐ ᓂᐧᐃᐱᐳᓐ ᐊᐸᓐ ᑭᑭᐧᐁ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯ ᐧᐁᑎ ᔭᕐᒃ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᐅᑭ ᑭᔑᑐᓐ ᐊᓇᒥᐊᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂ.

ᑌᐱᑦ ᐅᑎᔑ ᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐃᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐧᐃᔭᐧᐃᒃ, ᒧᔑᐅᐧᐃᓂᒃ, ᒥᑐᓀᒋᑲᓂᒃ ᑲᔦ ᐊᒐᑯᐧᐃᓂᒃ. ᐅᑯ ᑲᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᔦ ᐅᑎᔑᓭᐧᐃᓂᐧᐊ ᐃᔑᑲᓇᐧᐊᐸᒋᑲᑌᓂᐧᐊᓐ ᑕᑯ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᑲᐃᔑᐱᒥ ᐧᐃᒋᐧᐃᑎᐧᐊᑦ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᐃᔑᐸᐱᒪᑎᓯᐧᐊᑦ. ᒥᐃᐧᐁᓂ ᐁᐊᐸᒋᑐᑦ ᑌᐱᑦ ᐅᐱᒥᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᐊᐧᑲᒋᒃ ᑲᐅᒋᒪᑲᓂᒃ ᑲᔦ ᐱᓐᑎᑦ ᑲᐅᒋᒪᑲᓂᒃ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊ.

ᑌᐱᑦ ᑭᐱᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᑲᔦ ᑭᐱᐃᓇᓄᑭ ᑲᐃᔑᐧᐃᒋᐧᐃᑎᓇᓂᐧᐊᒃ, ᑲᐃᓇᑌᑭᓐ ᐱᒥᓂᔕᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᐊᑭᐧᐃᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ, ᐊᓇᒥᐊᐧᐃᓂᒃ, ᐊᒐᑯᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓂᒃ. ᑌᐱᑦ ᐅᑭ ᑭᔑᑐᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐊᑭᑲᒃ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᓂᑕᐧᐃᑭᒪᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᑭ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐊᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑎᓐᑌᓪ ᐧᑲᓕᒡ ᑲᔦ ᐊᓇᒥᐁᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᒥᓇᐧᐊ ᐅᑭᐊᓂ ᐅᑕᐱᓇᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᑯᐁᓪᑉ ᐁᑭᐊᓂᑌᐱᓇᒃ ᐧᐃᑎᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑎᐯᓐᒋᑫᐧᐃᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ. ᑌᐱᑦ ᑕᓇᓄᑭ ᒪᔅᑯᑲ ᐃᓀᑫ ᐃᐃᒪ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑲᔦ ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᐊᐧᑲᒋᒃ ᐁᑕᓇᑲᒥᑭᓯᑦ. ᐅᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᐧᐃᒋᐧᐃᑎᐧᐃᓂᒃ, ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓐ ᑲᐅᒋᐃᔑᓭᒃ, ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃᓂᒃ, ᑲᐃᔥᐧᑲᐱᒪᑎᓯᑦ ᐊᐧᐃᔭ ᑲᔦ ᑲᐸᑲᑎᐊᐸᒋᑐᑦ ᑫᑯᓂ.

ᓄᑯᒥᑫ ᑭᐊᓂᔑᓭᓂ ᑌᐱᑦ ᐁᑭᓂ ᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᑲᐊᓂᔑᓇᐯᐧᐃᐧᐊᑦ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᐱᓂᔥ ᐊᐧᐊᔑᒣ ᐊᓂᓇᓐᑭᐅᒪᑲᓂ ᐅᑕᓄᑭᐧᐃᓐ ᐁᓂᑕᓇᓄᑭᑕᒪᑫᑦ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ, ᑕᑯ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᔅᑭ ᐊᐯᓂᒧᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ.

ᒃᐧᓚᑎᓐ ᓐᑎᔑᓂᑲᔅ ᓂᑭᑭᔑᑐᓐ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᐸᒋᓗᓪ ᐊᕐᑦᔅ ᑎᒃᕆ, ᒥᓇᐧᐊ ᑯᑕᒃ ᐸᒋᓗᕐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᑎᒃᕆ, ᑯᑕᒃ ᒥᓇᐧᐊ ᒃᕆᒥᐧᓇᓕᒋ ᐧᐁᑎ ᒣᐧᒪᕆᔭᓪ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ. ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᑲᔦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓂ ᐃᐃᒪ ᓂᔪ ᑉᕋᓐᔅᐧᐃᒃ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ.

ᐊᐧᐊᔑᒣ 20 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᑭᐱᐅᓐᒋ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ. ᒃᐧᓚᑎᓐ ᑭᐱᑕᒪᒃ ᐃᐃᒪ ᐃᓀᑫ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ, ᓇᓇᑐᓂᑫᑕᒪᑫ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐱᒥᑭᑭᓄᒪᑫ ᑭᓂᑯ ᑲᐃᔑᐊᓐᑕᐧᐁᑕᒪᓐ ᑫᓂᔑᐱᒥ ᐧᐃᒋᐃᑯᔭᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᒃ. ᐸᑎᓄᐱᐳᓐ ᐅᐱᒥ ᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᑲᑭᒋᐊᐧᐊᑎᓯᐧᐊᑦ ᑲᑭᑎᒪᑭᓭᐧᐊᑦ ᐅᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓂᐧᐊᒃ. ᐅᑲᐧᑫᑐᑕᓐ ᒋᑭᐊᓂᔑᑲᔥᑭᑕᒪᓱᔭᓐ ᑭᓐ ᑲᐱᒪᑎᓯᔭᓐ ᒋᐊᓂᐧᑫᑭᓭᒃ ᒋᐊᓂᒪᔥᑲᐧᐃᐱᒪᑎᓯᔭᓐ.

ᐁᓪᑲ ᔓᓪᔅ, ᐅᑕᔭᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐃ, ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯ ᑲᐅᒋ ᐱᒥᐧᐃᑐᑲᑫᑦ ᒪᓯᓂᐱᐃᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᐧᐃ ᑲᔦ ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᓯ ᑲᐱᒥᐧᐃᒋᐃᐧᐁᑦ ᑲᑭᒋᒪᔑᓭᓂᑦ.

ᐅᑌᐧᐯᑕᓐ ᐁᔑᐯᐯᔑᑯᑦ ᐧᐁᓀᓐ ᐁᐊᔭᑦ ᑲᔥᑭᐅᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᑲᑭᑕᐧᐁᓐᒋᑫᐧᐃᓂ ᑫᑭᐅᒋ ᒪᒋᐧᐃᓂᑎᓱᐧᐊᑫᑦ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᓐᑕᒃ ᒋᑭᑐᑕᑭᐸᓐ ᑲᔦ ᑫᑭᐅᓐᒋᑭᑫᐸᓐ. ᐅᐧᐃᓐᑕᓐ ᐁᐊᓐᑕᐧᐁᑕᐧᑲᒃ ᒋᐱᓯᓐᑕᑲᓂᐧᐊᒃ - ᒋᐱᓯᓐᑕᓱᔭᒃ ᑲᔦ ᒋᐱᓯᓐᑕᐧᐊᔭᒃ ᐊᐧᐃᔭᒃ.

ᐅᑭᐱᐊᔭᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᑲᓇᑕ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ ᐊᐧᐊᔑᒣ 25 ᑕᓱᐱᐳᓐ, ᑎᐱᓇᐧᐁ, ᑲᔦ ᑭᒪᒪᐧᐃ ᐅᑯᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫ ᑲᔦ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑭᒪᐧᐃᓂᒃ ᑭᐅᓐᒋᐊᓄᑭᑕᒪᑫ.

ᐁᓪᑲ ᑭᐱᐊᓄᑭᑕᒪᑫ 35 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐊᑯᓇᒃ 1980. ᐅᐱᒥᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᑦ ᒣᐧᑲ ᒪᐧᐊᒡ ᑲᑭᒋᓴᓇᑭᓭᓂᑦ. ᐊᐱᒋ ᐅᓇᐃᑭᑫᓐᑕᓐ ᐊᓂᓐ ᑲᐃᓇᒪᓐᒋᐅᓂᑦ ᑲᐱᒥᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᑲᔦ ᓂᓯᑕᐧᐁᓐᑕᑯᓯ ᑲᐃᔑᐱᒥᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᑦ. ᐯᑲ ᐧᐁᐧᐁᓂ ᐅᑲᑭᓱᒪᓐ ᑲᐱᒥᐧᐃᑐᑲᐧᐊᑦ ᒋᑭᑫᓂᒥᑯᑦ ᐁᐧᐊᐸᒪᑦ ᑲᔦ ᒋᐊᓂᒪᒋᐱᒧᓴᑕᒃ ᐅᑭᑫᐧᐃᓐ.

ᑭᑫᓐᑕᑯᓯ ᑲᑭᐅᔑᑐᑦ ᐊᔕ ᓂᓯᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ, ᐁᔕᐧᐁᓐᑕᒪᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ, ᐅᒐᓂᒣᓐᑕᒧᐧᐃᓐ ᑲᓄᑎᓂᑫᑦ, ᐯᔑᒃ ᑲᔦ ᓂᔑᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᓐ ᑲᑭᐅᔑᑐᑦ ᐅᐧᐊᐧᐃᓐᑕᓇᓐ ᑫᔑᐧᐃᑐᑲᓱᓇᓂᐧᐊᒃ ᑲᐅᒐᓂᒣᓐᒋᑲᑌᒃ.

ᒉᓂᐳᕐ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᓓᒃᐁᑦ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑎᑲᒥᑯᒃ ᐸᒋᓗᕐ ᐊᕐᑦᔅ. ᓂᑕᒻ ᐃᐃᒪ ᓄᑎᓐ ᑭᐱᔑᐊᓄᑭᐸᓐ ᑲᐅᔥᑲᑎᓯᑦ, ᒥᓇᐧᐊ ᑕᔥ ᑭᓂᐊᓐᑕᓄᑭ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᒉᓂᐳᕐ ᑭᑭᐧᐁᑯᓯ ᑕᓐᑐᕐ ᐯ ᑭᒪᑕᓄᑭ ᑲᐃᔑᑭᑭᑐᐧᐊᑦ ᐊᐧᐃᔭᒃ ᒋᐅᒋᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ. ᒣᐧᑲ ᑲᔦ ᐃᓇᓄᑭ ᑲᒥᓂᐧᑕ ᒪᔥᑭᑭ ᑲᑲᐧᑫᐳᓂᒋᑫᐧᐊᑦ ᒪᔥᑭᑭ ᑲᐧᐊᓂᐊᐸᒋᑐᐧᐊᑦ ᐃᐃᒪ ᓂᐱᓇᒥᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ, ᒪᑕᐧᐊ ᐅᑲᑲᓄᔑᐧᐁ, ᑲᔦ ᐊᓄᑲᑕᓐ ᑭᐱᒪᑎᓯᐧᐃᓐ ᐅᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐃᐃᒪ ᐅᑭᔅᑭᒪᓂᓯᐧᐊᐳᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑲᔦ ᓄᑎᓐ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᐅᓯᑐᓂᑫ ᐊᓄᑭᐊᑲᓐ.

ᓄᐧᐊ ᐅᒋᐧᐯᒧ. ᐅᑭᐱᐧᐊᐧᐃᑐᑲᐧᐊᓐ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓇᐃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᓂᓱᐱᐳᓐ ᒥᓂᑯᒃ. ᓄᐧᐊ ᑭ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᐊᔾ ᔅᑯᓪ, ᒥᓇᐧᐊ ᑭᐊᓂ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᑲᑲᔑᓄᐧᐁ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓇᓐ. ᐊᔕ ᓂᓱᐱᐳᓐ ᑕᓇᓄᑭᑕᒪᑫ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᓯᑐᓂᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ.

ᑲᑎ ᐅᒪᔥᑭᑯᒪ. ᑲᑎ ᑭ ᑭᑭᓄᒪᐧᐊᑲᓂᐧᐃ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐊᔭᒥᐁᐧᐃᑭᒪᐧᐃ, ᐊᐧᐊᔑᒣ 20 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᑭᐱᐅᒋᐃᓇᓄᑭ ᐁᑲᑲᓄᔑᐧᐁᑦ ᐧᐁᑎ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ.
ᑲᔅᑎᓇ ᐊᐱᑕᒪᔥᑭᑯᒧᐧᐃᓐ ᐃᔑᑭᐧᔐ ᒥᓇ ᑫᑲᑦ ᑲᑭᓇ ᐃᔑᑭᐧᔐᐧᐃᓇᓐ ᐅᓂᓯᑐᑕᓇᓐ. ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᑭᒋ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐁᑭᑌᐱᓇᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂ. ᐊᔕ ᑫᑲ 50 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᓐᒋᐱᒪᓄᑭᑕᒪᑫ ᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ, ᑕᑯ 7 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᓄᑎᓐ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᓯᑐᓂᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᑲᔅᑎᓇ ᐃᔑᐊᓄᑭᑕᒪᑫ ᑲᐸᑲᒋᐊᐸᒋᒋᑲᑌᒃ ᑫᑯᓐ ᑲᑲᐧᑫᐳᓂᑐᐧᐊᑦ ᑲᐧᐃᒋᐃᓐᐧᑕ.

ᒣᓚᓂ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᒋᓇᓄᑭᑦ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ. 6 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᑭᐱᑕᓇᓄᑭ ᓄᑎᓐ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᓯᑐᓂᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ, ᐊᔕ ᓄᑯᒻ ᑲᐯᐃ ᐃᐃᒪ ᑕᓇᓄᑭ ᐊᐧᐊᔑᒣ ᐯᔑᑯᐱᐳᓐ.

ᒪᔑ ᐊᔕ ᐸᑎᓄᐱᐳᓐ ᐅᓐᒋᐱᒥᐊᓄᑭ ᐅᐅᒪ ᑭᒋᒪᔑᓭᐧᐃ ᓯᑐᓂᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ.

ᐊᔕ ᑫᑲ ᑕᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᓂ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ

ᐊᔕ ᑫᑲ ᑕᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᓂ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ

ᐊᔕ ᑫᑲ ᑕᐱᒋᓂᔕᐃᑲᑌᓂ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓐ