Call Toll-Free: 1-844-NAN-HOPE

ᑕᔑᓀ ᐅᑕ ᑎᑕᓇᐣ ᑭᓇᐧᐊᐤ ᐅᒋ

ᐁᑲᑕᓂᐧᐊᐠ ᑫᐧᑲᐣ? ᐅᒪ ᒪᑲᓇ.

ᐃᑕᐧᑲᐣ ᐊᓂᔑᓇᐯᐧᐊᐢᑭᔾ ᐃᓂᓂᐧᐊᐠ ᐅᒋ

ᐁ ᐊᑐᐢᑫᐢᑕᑫᔭᐠ

24/7 toll-free rapid access to confidential crisis support services

ᑲᐧᐃᑕᒪᑲᐧᐃᐣ ᐁ ᐃᑕᐧᑲᐠ ᒥᓄᐱᒪᑎᓯᐧᐃ ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᐣ ᒥᑐᓀᓂᒋᑲᓂᐠ ᓀᐢᑕ ᐅᒋᓀᐧᐃ ᑲ ᑭᓱᒧᐧᐁᐧᐃᓇ

Rapid access to clinical and Traditional counselling

ᓂᓇᓇᐣ ᑲᐸᑎᓯᔭᐠ ᑕᔑᓀ ᐅᑕ ᑎᑕᓇᐣ ᑭᓇ. ᐊᐤ ᐅᒋ᙮ ᐯᒋ ᐊᔭᒥᐃᓇᐣ ᒪᓯᓇᐊᒪᐧᐃᓇᐣ ᑭᑌᓕᐳᓂᒥᔑᐠ ᐊᔭᒧᐧᐃ ᒐᑲᐢᑌᐸᓂᐃᑎᓱᐧᐃᐣ ᑲᑕᓂᐧᐊᐧᓇ ᐅᐅ᙮

tah pway yah kay nee tah moo win

ah spay nee moo win

me no peh mah teh seh win

ᐊᑐᐢᑫᐧᐃᓂᐠ ᓂᐧᐃᒋᐃᑐᓇᐣ