Language

English
Cree

ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᐱᐅᑕᓇᐠ

ᐁᑲᐧ ᓂᐡᑕᑦ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓇᑭᐸᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᒋᑭᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ (1984), “ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᑲᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᑲᐧᓂᐣ ᐱᑯ ᒋᒧᓇᐧᔑᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᑭᒥᐡᑯᑎᓂᑫᒪᑲᐠ ᐊᓂᔑᓂᓂᐤ ᐊᓄᑭᐃᐧᓂᐠ; ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᑲᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᓇᑯᒋᑲᑌ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐠ ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᑲᐠ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᐃᔑᐸᐯᔑᑯᓇᓂᐊᐧᐠ [ᐅᐅᒪ ᐊᓂᔑᓂᓂᑲᐠ].” ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂ ᒋᑭᒋᐃᓀᐣᒋᑲᑌᓂᐠ, ᒥᓇ ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ, ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐣ ᑲᒥᓂᑯᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ.

ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᐅᐁᐧ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐢᑭ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᑎᐯᓂᒥᑯᐨ ᒪᒋᑫᑯᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (“ᓇᐣ ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᐣ”) ᐅᑭᐅᔑᑐᓇᐣ ᑭᒋᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᓂᐊᐧ, ᒥᓇ ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᓂᐊᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ. ᑐᑲᐣ, ᓇᐣᑕ ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒋᐃᔑᐊᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᐦᐊ ᑲᓇᑕ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐅᑐᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᑭᐅᓇᑐᐸᐣ, ᐁᑲᐧ ᐃᔑᓂᑲᑌ ᐁᑲᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑭᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᒪᒪᑕᐃᐧᐱᐊᐧᐱᐠ ᐯᐸᓄᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ (PIPEDA), ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᑐᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ (PHIPA).

ᐁᑲᐧ ᒪᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐁᑲᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐣ ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐦᐃᐠ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᓂᒧᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ. ᐁᑲ ᑲᔭ ᓂᒪᐊᐧᑐᓂᑫᒥᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᑕᐱᓇᒪᐠ ᐊᐦᐃᐠ ᐁᑕ ᓂᑎᔑᔭᐸᒋᑐᒥᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐸᑭᑎᓇᒪᑭᐣ. ᓴᑯᐨ ᑲᔭ ᓂᐸᑭᑎᓇᒥᐣ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒪᐠ ᐊᓂᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑫᑐᑕᒪᑭᐣ ᑲᑭᒥᓂᑯᔭᐠ.

ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐃᐧᒋᑫᒪᑲᐣ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᔑᑭᑫᓂᒪᑲᓄᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᐊᐦᐃ ᑲᔭ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᓂᐠ ᐊᐊᐧᓀᓄᐨ ᒪᔭᑦ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐊᐃᐧᔭ (ᑐᑲᐣ, ᑲᐃᔑᓂᑲᓯᐨ, ᑲᑭᐃᔑᓂᑕᐃᐧᑭᐨ, ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᐨ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᓇᑭᑕᓯᓀᔭᓂᐠ ᐅᒪᒋᑭᑐᐣ) ᒥᓇ ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᐣ (ᑐᑲᐣ, ᑫᑯᐣ ᑲᐃᔑᓇᑭᐡᑲᐠ, ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐱᐅᑕᓇᐠ, ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐨ ᐊᐃᐧᔭ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑎᔑᓭᐃᐧᐣ) ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ (ᑐᑲᐣ, ᐊᐃᐧᔭ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᔑᑲᓄᑕᑭᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐃᔑᓇᓇᑲᒋᔭᑲᓄᐨ ᐊᐃᐧᔭ).

ᐁᑲᐧ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐧᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᒋᐃᔑᓭᐠ ᑐᑲᐣ ᐅᒋᑕᒪᓱᐤ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ (ᑐᑲᐣ, ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑕᓄᑭᐃᐧᓂᐠ ᑲᐃᓇᑭᑕᓯᓀᔭᓂᐠ, ᒥᓇ ᑲᐃᓇᑭᑕᓯᓂᔭᓂᐠ ᐅᒪᒋᑭᑐᐣ), ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ ᒋᐅᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ. ᐁᑲᐧ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᐧᒋᑲᑌ ᑫᑯᓀᓂᐊᐧᐠ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓂᐠ, 2004, ᑐᑲᐣ ᑲᔭ ᑕᑭᐊᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐊᐧᐣ, ᑭᔭᑦ ᐱᑯ ᐊᔦᐡᑲᑦ, ᒥᓇ, ᑲᐃᓇᐧᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ, ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᒋ “ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ”

ᐁᑲᐧ ᓇᓇᑲ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᓂᑕᐸᒋᔭᒥᓇᐠ, ᑐᑲᐣ ᓇᓇᑲ ᑲᐃᓇᓄᑭᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᓴᑯᐨ ᐸᑭ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᐊᔭᔭᐠ. ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐣ ᑲᐃᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑲᓇᐤᐯᐸᓀᐠ, ᐅᑕᑭᒋᑫᐠ, ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫᐠ, ᐅᐊᐧᐁᐧᑕᐦᐃᓂᑫᐠ, ᐅᑲᓯᓂᑫᐠ, ᒪᒪᑕᐃᐧᐱᐊᐧᐠ ᐅᑕᓄᑭᐠ, ᓱᓂᔭᐤ ᐯᐸᐣ ᐅᑕᓄᑭᐠ, ᓱᓂᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐣ, ᐅᐃᐧᑕᓄᑭᒧᐁᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᒪᒪᑕᐃᐧᐱᐊᐧᐱᐠ ᐅᑭᒪᐠ. ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᒋᐸᑭᑎᓇᔭᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐊᔭᔭᐠ ᒋᒥᓇᔭᑲᐧ ᒋᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ. ᓇᑯᑕᒪᐃᐧᐣ ᓂᑕᔭᐊᐧᒥᓇᐠ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐁᑲᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐁᒪᒪᐤ ᒪᓯᓇᐦᐊᒪᑭᐣ.

ᑲᔭᐸᑕᐠ ᒥᓇ ᑲᑲᒋᑲᑌᐠ ᑭᑎᐸᒋᒥᑯᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᑭᑎᐸᒋᒥᑯᐣ ᑕᑎᐸᒋᒋᑲᑌᓯᓄᐣ, ᓇᐣᑕ ᒋᒥᓇᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᓇᐣᑕ ᐁᑲ ᒋᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ, ᐁᑲ ᑲᔭ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐸᓂᒪ ᐁᑕ ᑲᑫᐧᑌᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒪᓯᓇᐦᐊᒪᐊᐧᐨ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᒪᑲᓄᓂᐨ. ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ:

• ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᐃᐧᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᐃᓀᐣᑕᐠ ᑲᐃᐧᑐᑕᐊᐧᐨ;

• ᒥᓇ ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐨ ᑭᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ, ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᓇᐣᑕ ᑭᒋᐃᔑᓭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ, ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑕ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᑐᑕᔑᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᐃᐧᐅᑕᐱᓇᐠ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᐣ;

• ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒋᒥᑫᐧᔭᐣ ᐯᐸᐣ ᑲᑭᒥᓂᑯᔭᐣ ᑲᐃᐧᐃᓴᔭᐣ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐠ, ᒥᓇ ᑲᐃᐧᐊᓱᑕᑯᓂᑯᔭᐣ ᓇᐣᑕ ᐅᓇᑯᓂᑫᐤ ᐯᐸᐣ ᑲᑭᒥᓂᑯᔭᐣ ᑫᑐᑕᒪᐣ;

• ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐊᐧᔑᔕᐣ ᑲᑲᓇᐁᐧᓂᒪᐊᐧᐨ (CAS) / ᑎᐯᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐊᐊᐧᔑᔕᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ (FACS) ᑭᐡᐱᐣ ᐊᐊᐧᔑᔕᐠ ᓇᓂᒋᐊᔭᐊᐧᐨ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ, ᒋᓇᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᓴᑦ ᐁᑲ ᑲᑲᓇᐁᐧᓂᒪᑲᓄᐊᐧᐨ, ᒥᓇ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ (ᑲᐱᔑᑲᐧᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᐊᐊᐧᔑᐢ), ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᒪᒉᐣᑕᒥᔭᑲᓄᐊᐧᐨ;

• ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐨ ᐱᔑᑲᐧᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ;

• ᒋᐃᐧᑕᒪᐣ ᒥᓇ ᑭᐡᐱᐣ ᑭᐦᒋᐊᔭ ᑲᒪᒋᑐᑕᐊᐧᑲᓄᐨ ᐃᐃᒪ ᑭᐦᒋᐊᔭᐃᐧᑲᒥᑯᐠ;

• ᒋᒪᒪᐤ ᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᐁᑕ ᒋᒥᓇᑕᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᐃᐧᑕᓄᑭᒥᑐᐊᐧᐨ (ᑐᑲᐣ, ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ), ᑭᐡᐱᐣ ᐸᑯᓭᐣᑕᑲᐧᐠ, ᐊᐦᐃ ᑲᐅᒋᑐᒋᑲᑌᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᒋᐊᑯᓯᔭᐣ ᐁᑲᐧ ᒋᓇᓇᑕᐊᐧᐸᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᑭᐯᓴᐧᐸᒥᑲᐧ (ᑐᑲᐣ, ᓂᐣ ᓇ, ᓂᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᑦ, ᓇᐣᑕ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᑫᐃᐧᐣ ᐯᔑᑲᐧᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐨ ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᒋᒥᑭᑲᑌᐠ ᑭᒋᐅᑕᑭᑯᒧᐊᐧᐱᓀᐃᐧᐣ).

ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᔭᐸᑕᑭᐣ:

ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᑲᐧᓫᐊᐨ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᐅᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᐅᒋᐊᓄᑲᑕᒧᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᐅᑕᔭᒥᐦᐃᐁᐧᐠ ᒥᓇ ᐅᑕᔭᒥᐦᐃᐁᐧᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ, ᐁᑲᐧ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓯᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐃᐧᓂᓂᐊᐧᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᒥᓇ ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐊᐧᐨ ᑭᑎᔑᓭᐃᐧᓇᓇᐣ, ᒥᓇ ᒋᑲᑫᐧᒋᒪᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐁᑲᐧ ᐱᒧᒋᑫᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑐᑲᐣ ᑲᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᐊᐧᐨ ᓇᓇᑲ ᐃᔑᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᐁᑲᐧ ᒋᐱᒥᓂᓴᐦᐃᑲᑌᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᑭᒋᐊᓄᑭᐃᐧᓇᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ, 1991.

ᐁᑲᐧ ᐅᓇᒋᑫᐤ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᓇᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐊᑯ ᐅᓇᒋᑫᐊᐧᐠ. ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᐅᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓇᐣ ᐅᑕᔭᓇᐊᐧ ᐊᐃᐧᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑎᐸᒋᒪᑲᓄᓂᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᐸᐯᔑᑯᓂᐨ ᒋᐃᐧᒋᑐᐊᐧᐨ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ (ᑐᑲᐣ, ᑲᓄᑕᓭᑭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ).

ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ
ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᒥᓇ ᓇᓇᑲ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ (ᑐᑲᐣ, ᑲᓇᑕ ᐊᓱᐢᑲᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑭᐣ, ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ, ᐊᐃᐧᔭ ᑭᑫᐣᑕᑯᓱᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ) ᐅᑕᔭᓇᐊᐧ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒧᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᒋᑲᑫᐧᒋᒪᐊᐧᐨ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑲᐣ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐣ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ. ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ, ᐃᔑᓭ ᑲᔭ ᒋᑲᓄᓇᔭᐠ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ (ᑐᑲᐣ ᐅᑕᔭᒥᑕᒪᑫᐠ, ᐅᑕᑭᑕᓱᐠ) ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐱᓇᐱᑎᐸᒋᒧᑕᑯᔭᐠ.

ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᑕᒋᒥᑯᓂᐊᐧ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ

ᐁᑲᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑭᑫᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐃᔑᓭᓂ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑫᑯᓀᐣ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᔭᑌᓂᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ.

ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᐅᑐᑕᔭᒥᑕᒪᑫᐣ ᐅᑲᑭᑲᓇᐊᐧᐸᑕᓇᐊᐧ ᑲᑭᓇ ᑭᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᓇᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑫᐃᔑᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐊᐧᐨ ᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐃᔑᐊᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ, ᓴᑯᐨ ᐊᐦᐃ ᑲᔭ ᑕᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌ ᐁᑲ ᓇᐣᑕ ᒋᐅᒋᑐᑕᑯᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑲᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐁᑲ ᑲᐧᐣᑕ ᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ, ᒥᓇ ᐁᑲ, ᐸᑲᓇᐃᐧᔭᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ. ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒋᑫᒋᓇᐃᐧᔭᐠ ᐊᐊᐧᓀᓄᐨ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐊᐃᐧᔭ ᒥᓇ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᒋᐊᐸᑕᐠ ᐊᒪᐧᔦ ᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ. ᐁᑲᐧ ᐊᑎᐟ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐠ ᐅᑭᑫᓂᒥᑯᐃᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐸᑲᐣ ᑲᐅᒋᑭᑫᓂᒪᑲᓄᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐨ (ᑐᑲᐣ, ᑭᑭᓇᐧᒋᒋᑲᐣ ᑲᔭᐸᑕᐠ) ᒥᓇ ᑲᐃᓇᑭᒪᑲᓄᐨ ᐁᔭᓄᑭᑕᒪᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᐁᑲ ᐅᑕ ᑲᑭᐊᓄᑭᑕᒪᓯᓂᐨ. ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑎᐸᐦᐃᑲᑌᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᓇᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᐃᐧᐊᐸᑕᑭᐣ.

ᐁᑲᐧ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᓂᑲᓇᑐᑕᒥᓇᐣ ᓇᑐᑕᒪᐤ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐱᓇᒪ ᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᐅᐅᒪ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ. ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᑫᓂᓇᐊᐧᐨ ᐁᑭᐸᑎᓇᒪᐠ, ᐱᓇᒪ ᓂᑲᑫᐧᒋᒪᒥᐣ ᐊᐃᐧᔭ/ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐨ ᒥᓂᑯᐠ 30 ᑕᓱᑭᔑᑲ, ᒥᓇ ᒋᐃᐧᑕᒪᐠ ᑲᐅᒋᑐᑕᒪᐠ, ᐁᑲᐧ ᐊᓂᐣ ᐁᑲ ᑲᐅᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐠ.

ᑭᐡᐱᐣ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐨ ᐁᑲ ᒪᔭᑦ ᐁᐃᓇᒋᒪᑲᓄᐨ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᓂᐠ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ, ᐃᔑᓭ ᓂ ᑭᔭᑦ ᒋᑲᑫᐧᑌᐊᐧᐨ ᒋᒥᓇᐧᓯᓇᐦᐃᑲᑌᓂᐠ. ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᒋᑲᑌᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᑎᓇᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐧᓂᐣ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐅᑎᓀᐣᑕᒧᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᒋᐊᐸᑕᓂᓂᐠ. ᓇᐣᑕ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᒋᒥᓂᑯᔭᐠ ᒪᔭᑦ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧ ᐯᐸᓄᐊᐧᐣ ᑲᐊᔭᐊᐧᐨ ᒥᐡᑯᐨ ᒪᔭᑦ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᒋᑕᑲᐧᓂᓂᐠ. ᑭᐡᐱᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑫᐧᑌᐃᐧᐣ ᒥᐡᑯᑕᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᐊᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ, ᑭᔭᑦ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐨ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐅᑲᐸᑭᑎᓇᐣ ᐁᑲ ᓇᐣᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᒋᒥᐡᑯᑕᓯᓇᐦᐃᑲᑌᓂᐠ.

ᐊᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐃᐧᐣ

ᑲᑭᓇ ᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᑕᒪᐊᐧᑐᓂᑲᑌ ᒣᑲᐧᐨ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋᐱᒧᒋᑲᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃᐣ ᒋᐊᐸᑕᑭᐣ, ᑐᑲᐣ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᐅᑭᒪᐃᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ:

ᐊᒋᑫᐃᐧᐣ

 • • ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᔭᑌᐠ ᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ: ᐁᑲᐧ ᑲᔭᓄᑲᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑕᑲᐧᓄᐣ ᐅᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ (ᑐᑲᐣ, ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ) ᒥᐡᑯᐨ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑲᐧᓂᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᓇᑕ ᐃᔑᑕᑲᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᑎᐯᐣᑕᐠ ᐊᐁᐧᕑ (OWL). ᑲᐧᓂᐣ ᐸᑲᐣ ᒥᒋᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᓴᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (PHIPA) ᐅᐱᒥᓂᓴᐦᐊᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ. ᐁᑲᐧ ᓇᓇᑲ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐅᓇᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ (ᑐᑲᐣ, ᐁᑲ ᑫᐃᔑᐊᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ, ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑲᐧᑭᐣ) ᑫᒋᓇᐨ ᐊᔭᑲᐧᒥᓯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᒋᑕᑲᐧᐠ.

ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐃᐧᐣ

 • • ᐊᐁᐧᕑ (OWL): ᑭᑭᓄᔑᓄᒪᑲᐣ ᒥᓇ ᒥᑫᐧᒪᑲᐣ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ (PHIPA) ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐅᒋ. ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᒪᐊᐧᑐᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᔑᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᓇᐦᓴᐤ ᐊᐁᐧᕑ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐃᔑᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᓴᑯᐨ ᐅᓇᒋᑲᑌ ᑭᐡᐱᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᓇᑕᐁᐧᐣᑕᐠ ᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐊᐁᐧᕑ (OWL) ᐅᑕᔭᐣ ᐊᓂᐣ ᒪᔭᑦ ᑫᑐᑕᒧᐊᐧᐨ.
 • • ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐅᒪ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ: ᑲᔭᓱᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐅᒪ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐁᑲᐧ ᐅᓇᒋᑲᑌ ᐊᐣᑫᑐᑕᒪᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐯᐸᓄᐣ ᐃᐧᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᓂᐣ.
 • • ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐅᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐠ: ᑲᔭᓱᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐅᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᐊᓂᐣ ᑫᑐᒋᑲᑌᐠ ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᐠ (ᑐᑲᐣ, ᑲᓇᑕ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ, ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᑲᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᑭᐣ), ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐊᑭᑕᓯᐣ ᐊᐱᐣ ᑫᐅᒋᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐁᑲ ᒋᐊᐧᐣᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐸᓂᒪ ᐁᑕ ᐱᒧᒋᑲᑌ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᑭᒪᓯᓇᐃᐧᑎᓯᓇᓂᐊᐧᐠ ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᐃᓱᒋᑲᑌ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑭᐃᐧᒥᓇᑲᓄᐨ.
 • • ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ ᐅᒪ ᔐᑫᐧᐸᓯᓇᐃᑫᐃᐧᓂᐠ: ᑲᔭᓱᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᐊᐦᐃ ᑲᔭᐸᑕᐠ ᔐᑫᐧᐸᓯᓇᐃᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᐸᑲᐣ ᒋᐃᔑᒥᑲᐧᓂᐊᐧᐠ (ᑐᑲᐣ ᐸᑲᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᐃᔑᑕᑲᐧᑭᐣ), ᐁᑲᐧ ᐃᐧᐸᐨ ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐨ ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓂᐠ ᔐᑫᐧᐸᓯᓇᐃᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᐃᔑᓂᓴᒪᐊᐧᑲᓄᐨ, ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓂᐠ ᒋᐅᒋᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᐊᓴ ᐁᑭᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ.

ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᓂᓂᓯᑐᑕᒥᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᒋᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ. ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᒋ, ᐊᓴ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᓂᑐᑕᒥᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᒋᐊᐧᐁᐧᑕᐦᐃᓂᑲᑌᓂᐠ ᐊᐦᐃ ᑲᔭ ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᐱᒥᓂᓴᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐅᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ:

• ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ ᑲᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᐊᐃᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᑭᐸᑲᐧᐦᐃᑲᑌ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᒋᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐨ ᐃᐃᒪ ᒋᐃᓴᐨ.

• ᐁᑲᐧ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᐠ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᑲᔭ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᐸᑲᐧᐦᐃᑲᑌᐊᐧᓄᐣ ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᒋᐸᑭᑎᓇᑲᓄᐨ ᐃᐃᒪ ᒋᐃᓴᐊᐧᐨ.

• ᐁᑲᐧ ᑫᑯᐣ ᐱᓇᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌ ᒪᒪᑕᐤᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᒥᓄᔭᐃᐧᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐅᑕᐱᓂᑲᑌᐠ.

• ᐁᑲᐧ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐯᐸᓄᐣ ᑲᐱᒧᒋᑲᑌᑭᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᐸᓴᑲᐧᐦᐃᑲᑌᐊᐧᐣ, ᒥᓇ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌ ᑲᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐯᐸᓂᐊᐧᓴᐣ ᐊᐸᑕᓄᐣ (ᑐᑲᐣ, ᑲᓇᑕ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐠ ᑲᐱᒧᒋᑫᐊᐧᐨ). ᑲᑭᓇ ᐯᐸᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌ ᒥᓇ ᐊᑭᑕᓯᐣ ᐊᐱᐣ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐃᐧᑎᓯᓇᓂᐊᐧᐣ ᑲᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐃᐃᒪ ᑲᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᐠ.

• ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐯᐸᓄᐣ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᐅᒋᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌ (ᑐᑲᐣ, ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ) ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕ ᐁᑲ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᑫᑯᓀᓂᐊᐧᐠ ᒥᓇ ᑫᑯᐣ ᐊᐸᑕᐣ ᑲᐅᒋᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ.

• ᐁᑲᐧ ᓇᓇᑲ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐯᐸᓄᐣ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᐊᑌᑭᐣ ᓇᐣᑕᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑭᐸᑲᐧᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᒋᐊᐸᑕᑭᐣ (ᑐᑲᐣ, ᐱᒋᑕᐸᐣ ᒋᐊᑌᑭᐣ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᒪᐊᐧᐨ ᑲᑭᐸᑲᐠ ᐱᓇᐦᐃᑲᐣ ᒋᐊᐸᑕᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᑭᒋᑭᐸᑲᐧᐦᐃᑲᐣ ᒋᐊᐸᑕᐠ).

• ᐁᑲᐧ ᒪᒥᑎᓀᐣᒋᑫᐤ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ/ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐠ ᑫᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᒪᐊᐧᑐᓇᒧᐊᐧᐨ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ, ᒥᓇ ᑲᔭᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᐁᑲᐧ ᐁᑲ ᒋᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᒋᐸᑭᑎᓇᒧᐊᐧᐨ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᔭᐸᒋᑐᐊᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᐱᒥᓂᓴᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ.

• ᐁᑲᐧ ᐸᑲᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᓇᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᑫᐃᐧᐣ ᐱᓇᒪ ᓇᑯᒥᑐᐃᐧᐣ ᐯᐸᐣ ᒋᒪᓯᓇᐦᐊᒧᐊᐧᐨ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐊᐸᒋᑐᐊᐧᐨ.

ᑲᐃᐡᑲᐧᐊᐸᑕᐠ ᒥᓇ ᑲᓂᓱᓇᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᓂᒥᑯᒥᐣ ᑎᐱᒥᓂᑯᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒪᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᒥᐡᑯᐨ ᑫᒋᓇᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᔑᑲᓄᑕᒪᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑫᐧᑌᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐸᑭᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᐅᒋ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑫᓀᓇᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᓇᐸᒋᑐᔭᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ.

ᐁᑲᐧ ᑲᐃᔑᐸᑯᓭᓂᒥᑯᔭᐠ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᑲᒥᑯᐠ ᐅᓇᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ, ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒥᑕᓯᔭᐦᑭ ᐅᑲᑲᓇᐁᐧᐣᑕᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᑕ ᐅᐅᒪ ᐃᐡᑲᐧᔭᐨ ᑲᑭᐃᔑᐊᔭᒥᔭᑲᓄᑯᐸᓀᐣ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐨ, ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᑲᒪᐧᔦ ᐁᐃᓇᓀᐤᓴᑊ ᑲᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐨ ᐃᐡᑲᐧᔭᐨ ᑲᑭᐊᔭᒥᔭᑲᓄᑯᐸᓀᐣ, ᐁᑲᐧ ᐊᐧᐸᓂᓂᐠ ᐊᐱᐣ ᐊᓴ ᐁᐃᓇᓀᐤᓴᑊ ᑕᓴᑭᐃᐧᓀᐨ ᒪᒪᐤ ᒥᑕᓯᔭᐦᑭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐣ ᑕᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂ.

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᓂᐃᐧᒋᑫᐃᐧᓂᓇᐣ, ᑲᑭᓇ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᑲᐧᔭᐠ ᓂᑲᓇᐁᐧᐣᑕᒥᐣ ᑐᑲᐣ ᑲᔭ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐁᑲ ᑲᐃᐧᒋᔭᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓯᐊᐧᐨ ᐊᒋᒧᐊᐧᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ, ᒥᓇ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓂᑯᐠ ᓂᑯᑕᐧᓱᐱᓯᑦ ᒪᒪᐤ ᓂᑐᑕᒥᐣ ᐊᐱ ᐅᑕ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᓇᓇᑲ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᐡᑲᐧᑐᒋᑲᑌᑭᐣ.

ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐊᐸᑕᐠ ᒥᓇ ᑲᐅᑎᓂᑲᑌᐠ, ᐊᐱᐣ ᓂᓂᓱᓇᒋᑐᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (PHIPA) ᐅᑐᓇᒋᑫᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᔭᐸᒋᑐᔭᐠ. ᒥᓇ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᑲᓇᐁᐧᓂᒪᔭᑲᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᓂᑭᐱᐡᑭᓴᒥᓇᐣ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᓂᐊᐧᐤ ᐯᐸᓄᐣ. ᒥᓇ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᑲᑕᑲᐧᓂᓂᑭᐣ ᓂᑲᓯᐦᐊᒥᓇᐣ (ᐁᑲ ᐸᑲᐣ ᐊᐃᐧᔭ ᒋᐊᐸᒋᑐᒋᐣ) ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐡᑲᐧ ᐊᐸᑕᑭᐣ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᐠ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ, ᓂᓇᓇᑲᒋᑐᒥᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᐊᐱᐣ ᐁᓂᓱᓇᒋᒋᑲᑌᑭᐣ.

ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ

ᐁᑲᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᓇᐣᑕ ᐁᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᐊᐃᐧᔭ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐃᐧᐣ ᑲᔭᑯ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᓂᐠ, ᐁᑲᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᑲᑐᑕᐣ:

1. ᒋᐊᓄᑭᑐᐨ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᐅᓇᒋᑫᐃᐧᐣ;

2. ᓀᐃᐧᐨ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ;

3. ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᓇᐣᑕ ᑲᑐᑕᑯᐊᐧᐨ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ;

4. ᒋᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᒋᐊᐧᐁᐧᑕᐦᐃᓂᑲᑌᐠ ᐱᓂᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ,

5. ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ, ᒋᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᑯᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑭᒪᑲᐠ ᐅᐣᑌᕑᐃᔪ (IPC) ᐁᑲᐧ/ᓇᐣᑕ ᒥᓇ ᐸᑲᐣ ᑲᐅᒋᑲᓇᐊᐧᐸᒋᑲᑌᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ/ᐅᑭᒪᐃᐧᓂᐠ

ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ:

ᐁᑲᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᒋᐊᓄᑭᑐᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᐊᓴ ᐅᑕ ᑲᔭ ᐊᐱᐣ ᑲᑭᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ/ᒥᓇ ᑲᐃᔑᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ:

ᑭᑫᐣᑕᐣ: ᐁᑲᐧ ᐁᐦᐊᐠ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐃᐧᑕᓄᑭᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐣ ᒣᑲᐧᐨ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᔭᓄᑲᑌᐠ, ᒥᓇ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐃᑭᑐᐨ ᒋᑐᒋᑲᑌᓂᐠ.

 1. ᐁᑲᐧ ᔐᒪᐠ, ᓀᐃᐧᐨ ᒋᒪᐊᐧᒋᐦᐃᑐᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐁᐦᐊᐠ ᑲᔭ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᐠ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐨ ᒥᓇ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᒋᐅᓇᑌᐠ ᐊᓂᐣ ᐊᐧᐁᐧᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑫᐃᔑᓇᑲᐧᐠ;
 2. ᐸᑭᑌᓇᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐅᐅᒪ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᑯᐠ, ᒥᐡᑯᐨ ᒋᒪᒪᐤᓇᒪᐣ, ᒋᐊᐧᐁᐧᓇᑐᔭᐣ, ᐁᑲᐧ ᑲᑭᓇ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᐸᑭᑎᓂᑲᑌᐠ ᒋᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐅᒋ;
 3. ᓇᓇᑲᒋᑐᐣ “ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᐃᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᒥᓇᐨ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ” (ᐁᑲᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᑫᒋᓇᐤᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᐃᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᑌᐯᐤ ᑲᐃᔑᓭᑫᐧᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᔑᑭᑐᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ (IPC) 1-800-387-0073);
  • ᐁᑲᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲ ᑫᒋᓇᐤᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ ᑌᐯᐤ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑᓭᑫᐧᐣ, ᑲᐧᔭᐠ ᒪᓇᒋᑐᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐊᐱᐣ ᑭᐸᐦᐊᐣ ᐃᔑᓭᐃᐧᐣ;
  • ᐁᑲᐧ ᑭᐡᐱᐣ ᑫᒋᓇᐤᐁᐧᐣᑕᑲᐧᐠ ᑌᐯᐤ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑭᐃᔑᓭᐠ, ᑲᓄᐡ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (IPC) ᐁᑲᐧ ᒧᒋᓇᑐᑎᐸᒋᒧᐣ ᑲᑭᐃᔑᓄᑕᒪᐣ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᑲᑭᐊᓂᒧᑕᒣᐠ (1-800-387- 0073);
 4. ᐁᑲᐧ ᑌᐯᐤ ᑲᑭᐃᔑᓭᐠ ᑲᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᐃᓇᒋᑫᐃᐧᐣ:
  • ᐊᔭᒥᐦᐃᑯᐠ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐱᐣ ᑲᐅᒋᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᐃᐧᑕᒪᐃᐧᑯᐠ ᑫᑯ ᐃᐧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᓂᐠ, ᐊᓴ (1) ᐯᔑᐱᒥᑯᓇᑲ ᑲᑭᐃᐧᑕᒪᐣ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ (IPC);
  • ᐁᑲᐧ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᑲᑭᐊᐢᐁᐧᔭᐸᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐅᐅᒪ ᓇᐣ ᐸᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᓇᐣᑕ ᑕᐧᓫᑕᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᑲᐅᓇᓯᓇᐦᐊᐣ ᑲᑭᐃᔑᓭᓂᐠ, ᒥᓇ ᑲᐃᓇᑭᓯᓂᐨ, ᒥᓇ ᒋᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐅᒋ ᑲᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑲᓴᐳᓇᓇᐊᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ, ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐨ ᐊᒪᐧᔦ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᒪᒪᑕᐤᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᓇᐱ ᑕᑯᓭᐠ ᐅᐅᒪ ᑕᐧᓫᑕᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲᑲᐊᔭᐨ ᐃᐃᒪ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᑭᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᓂᐠ, ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᑲᑲᓄᓇᐣ ᒪᒋᑭᑐᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᐨ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᒥᓇ ᒋᓇᑐᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᐣᑎ ᒪᔭᑦ ᑫᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᓂᐠ.
  • ᑭᐡᐱᐣ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᐊᐢᐁᐧᔭᐸᑕᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐸᐸᒥᓯ ᒋᐅᓇᓯᓇᐦᐊᐠ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᒥᓇ ᑲᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᓂᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ, ᐁᑲᐧ ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑲᓴᐳᓇᓇᐊᐧ ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ, ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐊᐧᐨ ᑭᒋᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐣ (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐨ ᐊᒪᐧᔦ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓇᐣ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑕᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌᐊᐧᐣ ᓇᐣᑕ ᒪᒪᑕᐤᐱᐊᐧᐱᑯᐠ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ;
   • ᐁᑲᐧ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᓇᐱ ᑕᑯᓭᐠ ᐅᐅᒪ ᒪᐡᑭᑭᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐁᑲᑲᐊᔭᐨ ᐃᐃᒪ ᐊᐃᐧᔭ ᑲᑭᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᓂᐠ, ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᑲᑲᓄᓇᐣ ᒪᒋᑭᑐᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᒋᐃᐧᑕᒪᐊᐧᐨ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ ᒥᓇ ᒋᓇᑐᑕᒪᐊᐧᐨ ᐊᐣᑎ ᒪᔭᑦ ᑫᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᓂᐠ.
   • ᐁᑲᐧ ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐅᑲᐱᒥᐊᔭᒥᐦᐊᐣ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐣ ᐊᓂᐣ ᐁᔭᐱᐢᑲᐊᐧᑫᐧᐣ ᑲᐃᐧᑕᒪᐊᐧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐣ ᑲᑭᐱᑯᓂᑲᑌᐠ ᐃᓇᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ.
  • ᐁᑲᐧ ᑭᒋᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐃᔑᓭᓂ ᒋᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑕᐱᐡᑯᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (IPC) ᑲᒪᓯᓇᐦᐊᐠ ᑲᑭᐃᔑᓭᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐃᓇᒋᑫᐃᐧᐣ (ᐁᑲᐧ ᑫᐃᔑᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᐊᔭᒪᑲᐣ ᐅᐅᒪ ᑕᐧᓫᑕᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐱᐧᑯᐠ);
   • ᐁᑲᐧ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᐃᐡᑲᐧ ᐅᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ, ᐅᐅᐁᐧ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ (ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᔭᐸᑕᑭᐣ) ᐁᐦᐊᐠ ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᓇᐊᐧ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ, (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᐁᑲᐧ ᑫᓴᐳᓇᐠ ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (ᑭᐡᐱᐣ ᐃᔑᓭᐠ), ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᑲᓂᑲᓂᐡᑲᐠ ᒪᐡᑭᑭᐤᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᑯᑕᐠ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐨ ᐊᒪᐧᔦ ᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᑲᐊᓂᒣᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ;
   • ᐁᑲᐧ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ, ᒥᓇ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᑲᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᒪᑲᑭᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᒋᐃᔑᓂᓴᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ (IPC) (ᒪᒪᑕᐤᐱᐊᐧᐱᑯᐠ, ᐸᐠᐢ, ᓇᐣᑕ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓂᐤ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ) ᐊᒪᐧᔦ ᑎᐱᓭᐠ ᑲᑭᐃᔓᓇᑌᐠ.

5. ᒋᐱᒋᑲᑌᓂᐠ ᐅᑲᓄᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᐊᐧᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (IPC);

6. ᑭᔭᑦ ᒋᐊᑎᓂᑲᑌᑭᐣ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᑐᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᒥᓇ ᐅᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲ ᒥᐡᑯᐨ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᓇᐣ ᒋᐊᔭᑭᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂ ᓂᑲᐣ ᐁᑲ ᒥᓇ ᐅᐅᐁᐧ ᒋᐅᒋᐃᔑᓭᐠ;

7. ᑲᑎᐸᒋᒋᑲᑌᐠ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᒥᓇ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐅᒋᑭᑫᐣᑕᑲᐧᑭᐣ (ᐁᑲᐧ ᑲᐃᐧᐣ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᒥᓇ ᑲᔭᓄᑲᐊᐧᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᐃᐧᔭᐠ) ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᑲᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᐊᓄᑭᓇᑲᓇᐠ ᐅᐅᒪ ᓇᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑕᐧᕑᑕᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐯᔑᑯᐱᓯᑦ ᒥᓂᑯᐠ ᑲᑭᐃᐡᑲᐧ ᐸᑭᑎᓇᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (IPC) ᐅᑐᓇᑲᐁᐧᔑᒋᑫᐃᐧᐣ;

8. ᐊᑎᐟ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ, ᐃᔑᓭ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᐅᒪ ᒋᐃᔑᐃᐧᒋᑲᑌᐠ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᑭᒋᐃᐡᑯᓄᐃᐧᐣ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑭᐡᐱᐣ ᐅᑕ ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᑲᐱᑎᑫᓭᐨ (ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᒪᐡᑭᑭᐤᐊᓄᑭᓄᑲᐣ ᑲᑭᑐᑕᐠ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᑯᓂᑫᐃᐧᐣ ᐅᒋ.

ᑲᓇᐊᐧᐸᑕᐣ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᐃᐧᐣ, ᒥᓇ ᒪᒪᑕᐤ ᐱᐊᐧᐱᐠ ᐊᐸᒋᑐᐣ ᒋᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᑲᓇᐁᐧᐣᒋᑫᐃᐧᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ, ᐅᐅᒪ ᐃᓇᐱᐣ click here.